8. Međunarodni gospodarsko-znanstveni skup o ribarstvu


Prezentacije:

 1. Božić: Stanje slatkovodne akvakulture Republike Hrvatske
 2. Filić: Grupacija akvakulture
 3. Jahutka: Projekt Riba Hrvatske-"Jedi što vrijedi"
 4. Valić: Stanje i mogućnosti akvakulture u Republici Hrvatskoj
 5. Galović: Nutritivna vrijednost ribljeg mesa
 6. Pavić: Utjecaj prehrambenih lipida na lipidni metabolizam riba
 7. Čulin: Sadržaj hranjivih tvari i masnih kiselina u mesu konzumnog šarana iz ekstenzivnog, poluintenzivnog i intenzivnog sustava uzgoja
 8. Ćirković: Usporedni prikaz kvalitete šaranskih riba
 9. Župan: Mogućnost obogaćivanja ribljeg mesa n-3 masnim kiselinama
 10. Glamuzina: Ribe i školjke kao afrodizijak-mitovi, legende i znanstvena utemeljenost potencijalnog djelovanja plodova mora
 11. Matić-Skoko: Zdravi pristup zdravoj hrani iz zdravog mora Valoriziranje ribe koja potječe iz zaštićenog morskog područja
 12. Župan: Vodič za dobru proizvođačku praksu Uzgoj toplovodnih vrsta riba
 13. Piria: Ekološki uzgoj ciprinida
 14. Ljubojević: Utjecaj različitih čimbenika na randman ciprinida
 15. Pavličević: Fauna riba Ramskog jezera pred obnavljanjem-Izazovi i perspektive
 16. Treer: Analiza podataka ribolova na Savi i Dunavu
 17. Ćaleta: Endemske vrste riba Republike Hrvatske; ugroženost i problemi njihove zaštite
 18. Katavić: Životni stil Plovoperajne tune u Jadranu s posebnim osvrtom na interakciju s ulovom sitne plave ribe
 19. Franičević: Stavovi potrošača ribe u RH prema ribi porijeklom iz uzgoja - poseban osvrt na utjecaj regionalne pripadnosti