Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama koji daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti (ili tijelima s javnim ovlastima poput HGK). Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije donijela je Povjerenica za informiranje Republike Hrvatske.

Službenik za informiranje: TOMISLAV NJEGOVAN.

Ako ste novinar, informacije za vas nalaze se OVDJE.

 

Propisi koji reguliraju rad Hrvatske gospodarske komore:

Izvor: Pixabay