7. Međunarodni gospodarsko-znanstveni skup o ribarstvu Vukovar 7-9.4.2011


Prezentacije:

 1. Božić: Stanje slatkovodne akvakulture u Republici Hrvatskoj
 2. Jahutka: Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
 3. Glamuzina: Hrvatska marikultura u EU - konkurencija i perspektive
 4. Marković: Šaran – riba korištena za ishranu europskog stanovništva u prošlosti ili šansa za razvoj slatkovodnog ribarstva u budućnosti
 5. Stanković: Komparativna analiza rasta šarana kod uzgoja u tankovima uporabom peletirane i ekstrudirane hrane
 6. Jovanović: Utjecaj probiotika na proizvodnju mlađi jednomjesečnog šarana
 7. Adamek: Macroinvertebrate Assemblages of Fish Pond Littoral in Response to Habitat Quality and Management Measures
 8. Pavić: Kontrola algi u ribnjacima dodatkom ječmene slame
 9. Ćirković: Kvaliteta mesa linjaka u različitim uvjetima proizvodnje
 10. Gavrilović: Promjena kvalitete i trajnosti ohlađene svježe ribe i ribljih proizvoda u ovisnosti o temperaturi skladištenja i načinu pakiranja
 11. Jug-Dujaković: Korištenje specifičnosti akvakulturne proizvodnje u modernom marketingu
 12. Dulčić: Ranjivost sektora ribarstva na klimatske promjene: nekoliko slučajeva iz Hrvatske
 13. Gjurčević: Uvoz šarana, nove - stare opasnosti
 14. Kapetanović: Bakteriološka kvaliteta ribe iz rijeke Save: izolacija i karakterizacija Staphylococcus Aureus iz tkiva klena (Squalius Cephalus)
 15. Milošević: Myxobolus Encephalicus kod matičnih riba i mlađi šarana
 16. Vardić-Smrzlić: Molekularna karakterizacija ličinki anisakisa (Anisakidae) iz riba u Jadranskom moru
 17. Bukvić: Živa u tkivima riba delte rijeke Neretve
 18. Valić: Praćenje zdravstvenog stanja ribe u uzgoju na Jadranu
 19. Treer: Koegzistencija rekreativnog i gospodarskog ribolova u Republici Hrvatskoj
 20. Tutman: Ihtiofauna močvare Hutovo blato (donji tok rijeke Neretve, Bosna i Hercegovina); status i ugroženost
 21. Vukić: Genetic Diversity of the North Mediterranean Populations of Chondrostoma (Cyprinidae)