slika LbD.PNG

Learning by Doing

Jačanje kapaciteta i dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Podunavlja za učinkovitu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja

Učenje na radnome mjestu budućnost strukovnog obrazovanja

 

 

Pratite Learning by Doing BLOG

 

 

Aktivnosti

Razmjena projektnih timova 

Predstavnici regionalnih komora i strukovnih centara iz zemalja Podunavlja u Varaždinu, 11. i 12. listopada 2018. godine

HGK Županijska komora Varaždin u tijeku je provedbe projekta „Learning by doing“ u okviru kojeg je organizirala studijsku posjetu Varaždinu i Ivancu za predstavnike regionalnih komora i cen­tara za razvoj strukovnog obrazovanja iz Mađarske, Slovenije i Rumunjske.

Ovaj projekt osmišljen je u svrhu pružanja potpore postojećim transnaci­onalnim trendovima reforme strukovnog obrazovanja u zemljama Po­dunavlja koji su obilježeni ne­dostatkom kva­lificirane radne snage, demo­grafskim proble­mima, visokom nezaposlenošću mladih te iselja­vanjem. Predu­vjet za provo­đenje dualnog obrazovanja učinkovita je usklađenost brojnih dionika, u prvom redu tvrtki i škol­skog sustava te donositelja odluka na re­gionalnoj i nacionalnoj razini, te roditelja i učenika, i sve to uz nemala financijska sredstva koja podupiru ovakav sustav.

U projektu se provode aktivnosti jačanja kapaciteta ključnih dionika stru­kovnog obrazovanja kroz regionalna i transnacionalna partnerstava koje omo­gućuju učinkovitu i sustavnu moderni­zaciju strukovnog obrazovanja te brzu reakciju na promjene u gospodarskom sektoru.

U tu svrhu, i projektno partnerstvo kojeg čini 14 zemalja Podunavlja, po­stavljeno je na način da regionalne gos­podarske komore – nositelji projekta, te donositelji odluka na regionalnoj i nacio­nalnoj razini i multinacionalne kompanije međusobno surađuju u projektu. Pridru­ženi partner HGK Županijskoj komori Va­raždin, kao jedinom hrvatskom partneru, jest Ministarstvo gospodarstva, poduzet­ništva i obrta.

Strukturirana znanja, alati i već usvojena praksa uvelike utječu na stva­ranje i upravljanje sustavom strukovnog obrazovanja koji je usklađen s potra­žnjom na trži­štu rada, kao što je toj slu­čaj u Austriji i Njemačkoj. Modeli izrav­nog uvida u tamošnju praksu i funk­c i o n a l n o s t sustava pu­tem razmje­ne stručnog osoblja omo­gućuju projektnim partnerima da sami utječu na jačanja strukovnih partnersta­va u svojim zemljama na način koji je pri­lagođen njihovim sustavima strukovnih obrazovanja koji se međusobno znatno razlikuju.

Nakon prošlogodišnjih studijskih posjeta Njemačkoj, Slovačkoj, Sloveniji i Austriji u kojima je sudjelovalo i nastav­no osoblje varaždinskih strukovnih ško­la, u četvrtak i petak, 11. i 12. listopada 2018. godine, u Varaždinu i Ivancu odr­žana je i tzv. razmjena projektnih timova. Predstavnici centara za razvoj strukov­nog obrazovanja iz Mađarske, Slovenije i Rumunjske, kao i predstavnici tamošnjih strukovnih škola posjetili su Strojarsku i prometnu školu Varaždin, Srednju školu Ivanec te tvrtke Kostwein – proizvodnja strojeva d.o.o. u Varaždinu i Drvodjelac d.o.o. u Ivancu gdje im je predstavljen hrvatski sustav strukovnog obrazovanja, njegova primjena u školama te surad­nja s tvrtkama/obrtima u kojima učenici odrađuju praktičan dio nastave.

Tijekom posjete Strojarskoj i pro­metnoj školi Božica Šantek iz HGK Žu­panijske komore Varaždin uvodno je naglasila da je svima zajednički cilj ja­čanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i jačanje partnerstva izme­đu škola, tvrtki i institucija koje u fokus stavljaju učenika, te znanja i vještine koje mu u konačnici omogućuju siguran ulaz na tržište rada.

Predstavljajući školu, ravnatelj Mi­lan Žunar rekao je da su najuspješnija i najopremljenija škola u okruženju u svo­jim sektorima strojarstva te prometa i lo­gistike.

– Škola ima 670 učenika u 33 ra­zredna odjela, a školuju se u tehničkim, industrijskim, obrtničkim i pomoćnim zanimanjima. Tehnička zanimanja izu­čavaju se četiri godine i obično nema izdvojene praktične nastave koja je za­mijenjena je s vježbama učenika u okviru stručno-teorijske nastave. Industrijska, obrtnička i pomoćna zanimanja izuča­vaju se tri godine i kod njih je praktična nastava izuzetno važna. Dio praktične nastave u tim zanimanjima provodi se u školskim radionicama, a drugi dio u tvrt­kama i obrtničkim radionicama – kazao je ravnatelj Strojarske i prometne škole te dodao da škola surađuje s oko 120 tvrtki i obrtničkih radionica.

Jedna od njih je uspješna varaž­dinska tvrtka Kostwein – proizvodnja strojeva d.o.o. koju su posjetili sudioni­ci studijske razmjene u sklopu projekta „Learning by Doing“, i koja već godinama uspješno surađuje s varaždinskim stru­kovnim školama. Većina učenika koji u tvrtki Kostwein obavljaju praksu vrlo su zadovoljni stečenim znanjem i vještina­ma te se nakon školovanja tamo i zapo­šljavaju.

 Visiting Company Kostwein.jpg

LbD

Visiting Company Kostwein 2.jpg

LbD

Visiting Company Kostwein 3.jpg

LbD

Visiting Secondary Vocational School Ivanec.jpg

LbD

Visiting Secondary Vocational School Ivanec 3.jpg

LbD

Visiting Secondary Vocational School Ivanec 2.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac 2.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac 3.jpg

LbD

Staff Exchange CCE CC Varazdin.jpg

LbD

Staff Exchange CCE CC Varazdin 2.jpg

LbD

 

Kapitalizacija - suradnja s timovima koji provode EU projekte srodne tematike

Županijska komora Varaždin sudjelovala na uvodnom sastanku projekta EDU-LAB: Novo upravljanje tržištem rada u Podunavlju – važnost višeg obrazovanja i partnerske mreže strukovnih škola, Sveučilište Vern, Zagreb, 19. travnja 2018.

ŽK Varaždin je predstavila projekt Learning by Doing na uvodnom sastanku projekta EDU-LAB: Novo upravljanje tržištem rada u Podunavlju – važnost višeg obrazovanja i partnerske mreže strukovnih škola u sklopu Dunavskog transnacionalnog programa  i održala prezentaciju na radionici na temu „Učenje na radnom mjestu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i suradnja sa tvrtkama“ u okviru radionice za izgradnju kapaciteta „Strukovno obrazovanje, učenje na radnom mjestu u strukovnom obrazovanju i suradnja sa tvrtkama – planiranje procesa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

Uspostavljeni su vrlo vrijedni i korisni kontakti i otvorena mogućnost za daljnju suradnju sa svim sudionicima sastanka i partnerima u projektu EDU-LAB.

LbD EDU LAB 2.jpeg

LbD

LbD EDU LAB 3.jpeg

LbD

 

Podizanje svijesti o važnosti dobro organiziranog strukovnog obrazovanja i naukovanja – „kampanja senzibilizacije „

  

Kampanja za upis učenika u srednje škole "Odaberi svoju školu" u Varaždinskoj županiji, 16. - 19. travnja 2018. godine

U vremenu od 16. do 19. travnja 2018. godine u četiri grada Varaždinske županije (Varaždin, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof) održana je kampanja za upis učenika u srednje škole "Odaberi svoju školu".

Svakoga dana trajanja kampanje Županijska komora Varaždin je predstavljala projekt Learning by Doing koji promiče strukovno obrazovanje svim sudionicima kampanje kojih je bilo više od 3.000.

Za vrijeme održavanja kampanje učenicima završnih, osmih razreda osnovnih škola su se predstavile sve srednje škole u Varaždinskoj županiji. U Varaždinskoj županiji osmi razred osnovne škole ove školske godine završava otprilike 1.690 učenika. Sudjelovali su u kampanji zajedno sa svojim roditeljima. Sve srednje škole u Varaždinskoj županiji nude učenicima u prvoj godini 2.100 mjesta za školovanje za 70 različitih zanimanja.

Na taj su se način svi učenici završnih razreda osnovnih škola – budući srednjoškolci i njihovi roditelji imali priliku, u direktnom kontaktu s predstavnicima srednjih škola, informirati o programima i mogućnostima koje škole nude, a svi učenici su dobili promotivnu brošuru - Vodič kroz srednje škole Varaždinske županije s kratkim informacijama o svakoj srednjoj školi, upisnim kvotama i rokovima.

U kampanji su također sudjelovali i predstavnici tvrtki iz Varaždinske županije koji su informirali sudionike o potrebnim i deficitarnim zanimanjima koja pružaju sigurno zaposlenje, stalno usavršavanje i profesionalni razvoj, te odličnu zaradu.

 

LbD OSS 2018 2.jpg

LbD

LbD OSS 2018 3.jpg

LbD

LbD OSS 2018 4.jpg

LbD

LbD OSS 2018.jpg

LbD

LbD OSS 12.jpg

LbD

LbD OSS 7.jpg

LbD

LbD OSS 9.jpg

LbD

 

 Sajam poslova u Varaždinu, četvrtak, 12. travnja 2018. godine

Županijska komora Varaždin je 12. travnja 2018. godine organizirala prezentaciju projekta Learning by Doing koji promiče strukovno obrazovanje na Sajmu poslova u Varaždinu.

Projekt je predstavljen svim sudionicima - tvrtkama, studentima, stručnjacima i nezaposlenim osobama različitih zanimanja. Obaviješteni su o glavnim ciljevima projekta Learning by Doing - ciljane izgradnje kapaciteta partnerstava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Dunavskoj regiji za učinkovitu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Sudionici sajma i posjetitelji izložbenog prostora HGK - Županijske komore Varaždin su pozvani da aktivno sudjeluju u provedbi projekta, tj. na radionicama, sastancima i drugim aktivnostima koje se organiziraju u okviru projekta.

Na sajmu je ukupno bilo više od 3.000 posjetitelja, od toga, oko 700 učenika osnovnih škola i preko 1.800 nezaposlenih ljudi različitih zanimanja. Sajam poslova okupio je, također više od 50 poslodavaca iz različitih grana djelatnosti i industrija koji su ponudili više od 750 slobodnih radnih mjesta.

Jedan od glavnih ciljeva Sajma poslova je predstaviti ponudu i potražnju radnih mjesta na jednom mjestu, odnosno pružiti priliku svima onima koji aktivno sudjeluju na tržištu rada da izravno stupe u kontakt s poslodavcima.

Namjera Županijske komore Varaždin je poboljšanje komunikacije između obrazovnih institucija, donositelja odluka i poduzetnika kako bi se poslodavcima osigurali potrebni dobro educirani zaposlenici.

 

LbD 12 04 2018.jpg

LbD

LbD 12 04 2018 2.jpg

LbD

  

U okviru projekta Learning by Doing Županijska komora Varaždin izradila tri filma za promicanje strukovnih zanimanja i strukovnog obrazovanja, 16. ožujka - 4. travnja 2018. godine

Filmom promoviramo zanimanja za metalsku industriju i strojarstvo - strojara, bravara, CNC operatera, zavarivača, limara, električara, vodoinstalatera, instalatera kućanskih aparata i kućnih instalacija, te srodnih deficitarnih zanimanja koja nude sigurno zaposlenje, kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj i odlične plaće.

Realizaciju filma su svojim uključivanjem  omogućili predstavnici tvrtki, ravnatelji, nastavnici i učenici, odn. polaznici stručne prakse - naučnici srednjih strukovnih škola. Potrebe struke su, na taj način predstavili izravno sami poduzetnici.

CD s promotivnim filmom dostavljen je svim srednjim strukovnim i osnovnim školama Varaždinske županije u sklopu ovogodišnje kampanje za upis učenika u srednje škole "Odaberi svoju školu" i predstavljen publici čiji je broj premašio 3.000.

Film je također promoviran i prikazivan na ovogodišnjem Sajmu poslova posjetiteljima kojih je bilo više od 3.000, od toga oko 700 učenika osnovnih škola, više od 50 poslodavaca iz različitih grana djelatnosti i industrija koji su ponudili više od 750 slobodnih radnih mjesta, preko 1.800 nezaposlenih osoba različitih zanimanja, te široj javnosti.

Isto tako, lokalna Varaždinska televizija - VTV kontinuirano je svakodnevno prikazivala filmove tijekom trajanja upisne kampanje i tjedan dana kasnije u emisiji Gospodarski Info u 19.05 sati, od ponedjeljka do petka.

Video-strojarska zanimanja

Video-metaloprerađivačka zanimanja

Video-elektrotehnička zanimanja

 

 EUROSKILLS NATJECANJA, informacija, 15. ožujka 2018.

Euroskills.png

EuroSkills je međunarodno natjecanje u vještinama koje se održava svake dvije godine u organizaciji zemalja članica WorldSkills Europe.

EuroSkills predstavljaju promociju zanimanja s naglaskom na stručnu izvedbu stotina talentiranih mladih ljudi odabranih kroz natjecanja u svojim zemljama. Tijekom EuroSkills natjecanja, zemlje članice, međunarodni partneri u gospodarstvu, nacionalne agencije te obrazovne institucije zajedno promoviraju izvrsnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Partnerstvo između učenika, državnih i privatnih institucija te civilnog društva i organizacija jedinstveno je u Europi. Koncept EuroSkills natjecanja pokrenut je od strane Skills Netherlands tijekom WorldSkills 2005 natjecanja u Helsinkiju. Prvo EuroSkills natjecanje održalo se u rujnu 2008. u Roterdamu u Nizozemskoj, a natjecanja se održavaju u šest strukovnih kategorija:

  • Informacijska i komunikacijska tehnologija
  • Proizvodnja i inženjerska tehnologija
  • Građevinarstvo i tehnologija gradnje
  • Prijevoz i logistika
  • Društvene i osobne usluge
  • Kreativna umjetnost i moda

Hrvatska Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), u kolovozu 2012. godine postala je punopravna članica WorldSkills Europe i otad redovito šalje svoje predstavnike na ovo respektabilno međunarodno natjecanje mladih stručnjaka promovirajući hrvatsku izvrstnost u strukovnom obrazovanju.

Ovogodišnji domaćin Euroskillsa je Mađarska koja će u svojem glavnom gradu Budimpešti prirediti doček stotinama mladih stručnjaka i tisućama posjetitelja koji će kroz tri dana natjecanja moći uživati i u popratnim aktivnostima – izložbama, predavanjima i drugim stručnim događanjima.

 

Euroskills 2018 – Budimpešta, Mađarska

Više na:  linku Euroskills 2018

 

Dosad održana natjecanja:

EuroSkills 2008 – Rotterdam,

Nizozemska EuroSkills 2010 – Lisabon, Portugal

EuroSkills 2012 – Spa-Francorchamps, Belgija 

EuroSkills 2014 – Lille, Francuska

EuroSkills 2016 – Göteborg, Švedska

 

 Sastanak grupe dionika za pripremu plana promocije i dogovora za predstojeću upisnu kampanju, 1. ožujka 2018.

Dana 1. ožujka 2018. u ŽK Varaždin održan je sastanak grupe dionika u okviru projekta Learning by Doing povodom pripreme plana promocije i dogovora za predstojeću upisnu kampanju učenika u srednje škole, te izradu video materijala – kratkih promo filmova za promociju strukovnih zanimanja i tiskanih promo materijala – brošura, letaka, postera i sl. kao podrška srednjim školama i tvrtkama u promociji deficitarnih strukovnih zanimanja.

 

F2.jpg

LbD

F.jpg

LbD

 F1.jpg

LbD

 

Kampanja pod nazivom „Odaberi svoju školu“ će se održavati od 16. do 19. travnja 2018. u školskim sportskim dvoranama u četiri županijska grada Varaždinu, Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu i obuhvatit će svih 1.690 učenika završnih 8. razreda osnovnih škola i nijhove roditelje. Tijekom kampanje biti će informirani o upisnim programima srednjih škola, strukovnom obrazovanju, odnosno zanimanjima za koja se mogu obrazovati, potrebama za školovanjem za deficitarna zanimanja, organizaciji učeničke prakse i mogućnostima stipendiranja.

Narednoga tjedna, od 23. travnja 2018., biti će organizirani „Dani otvorenih vrata“ tvrtki koje imaju interes primiti učenike u posjet i prezentirati im deficitarna strukovna zanimanja, način obrazovanja i obavljanja stručne prakse, mogućnosti zapošljavanja i rada, te daljnjeg napredovanja u tvrtkama nakon završenog srednjoškolskog školovanja.

Dogovorena je izrada video materijala – kratkih promo filmova za promociju strukovnih zanimanja i tiskanih promo materijala – brošura, letaka, postera i sl. kao podrška srednjim školama i tvrtkama u promociji deficitarnih strukovnih zanimanja. Izrada promotivnih materijala je upravo u tijeku.

 

F4.jpg

LbD

.F3.jpg

LbD

 

 Sastanak grupe dionika za postavljanje ambicija u daljnjim aktivnostima, 23. veljače 2018.

Dana 23. veljače 2018. u ŽK Varaždin održan je sastanak grupe dionika u okviru projekta Learning by Doing s ciljem daljnjeg razvijanja zajedničke vizije praktičnog dijela obrazovanja i naglaskom na njegovo usmjeravanje praktičnoj nastavi u realnim uvjetima rada, odnosno u poduzećima.

Na sastanku su uz predstavnike ŽK Varaždin prisustvovali predstavnici srednjih strukovnih škola, Varaždinske županije, HOK Obrtničke komore Varaždinske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te predstavnici tvrtki.

Osnovni cilj sastanka bio je dogovor svih dionika o načinu promocije strukovnih zanimanja i načinima utjecaja na postupno mijenjanje svijesti učenika i roditelja o vrijednosti strukovnih zanimanja, povećanju interesa učenika i roditelja za tehnička / stručna zanimanja, promociji strukovnog sistema obrazovanja, podršci školama, tvrtkama, učenicima i roditeljima, te jačanju međusobne komunikacije. 

Iznimno je važno uključiti sve ciljne grupe: srednje strukovne škole, tvrtke, komore, te svakako osnovne škole, roditelje, odnosno učenike, što je u daljnjem planu aktivnosti.

 

LbD1.jpg

LbD

 LbD2.jpg

LbD

 

Radionica "Srednje strukovno obrazovanje - hrvatski optimalni model", 31. listopada 2017.

Dana 31. listopada 2017. u ŽK Varaždin održana je radionica pod nazivom „Srednje strukovno obrazovanje – hrvatski optimalni model” s ciljem razvijanja zajedničke vizije praktičnog dijela obrazovanja i naglaskom na njegovo usmjeravanje praktičnoj nastavi u realnim uvjetima rada, odnosno u poduzećima.

Na radionici su prisustvovali predstavnici MINGO-a, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, srednjih strukovnih škola, Sveučilišta Sjever, HOK OK Varaždinske županije te predstavnici tvrtki.

Radionica je održana u okviru projektnog radnog paketa 4. Capacity building, aktivnost 4.1. Vision setting, a okupila je relevantne dionike strukovnog obrazovanja koji će, na osnovi prethodno identificiranih izazova te primjenom dosadašnjih iskustava, definirati ključne sastavnice / viziju učinkovitoga hrvatskog sustava učenja na radnome mjestu, odnosno u poduzećima, stavljajući u fokus učenika, učenje temeljeno na radu te potrebe tržišta rada.

Aktivnost se provodi u okviru projekta "Learning by doing", s ciljem poboljšanja kapaciteta svih relevantnih dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz jačanje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstva olakšavajući prijelaz postojećih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sustave koji su više usmjereni na praktičnu obuku s praksom obavljanom u poduzećima.

Više o projektu Learning by doing na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

 

Sudionici.PNG

LbD