Gospodarski profil Šibensko-kninske županije


Šibensko-kninska županija smještena je između Zadarske županije na sjeverozapadu i Splitsko-dalmatinske na jugoistoku. Na sjeveroistoku je državna granica s Bosnom i Hercegovinom, a na jugozapadu je prema Republici Italiji državna granica na moru.

Šibensko-kninska županija prostire se na prostoru s različitim prirodnim značajkama: kontinentalnom i zagorskom, te obalnom i otočnom području. Kontinentalno je područje dio Dalmatinske zagore, reljefno i pejzažno heterogen prostor na kojem se izmjenjuju kraške depresije (polja, uvale, doci), vapnenačke zaravni oko polja i planinski vijenci.

Tu su i dva nacionalna parka: Krka i Kornati, te planine Dinara i Svilaja. Obalno i otočno područje odlikuje izuzetna razvedenost s brojnim otocima, otočićima, hridima, a posebnu vrijednost predstavljaju Kornati kao “najgušća” otočna skupina europskog Sredozemlja.

Značajan je i položaj unutar prometno gospodarskog sustava Jadrana i to u segmentima cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa. Šibensko-kninska županija zauzima središnje mjesto i važna je za dužobalno cestovno povezivanje (Auto put Zagreb-Ravča, Jadranska autocesta, veza na jadransko-jonski prometni koridor) i pomorski promet (dužobalni jadranski pravac) kao i poprečne prometne pravace (cestovni i željeznički promet prema unutrašnjosti).

Šibensko-kninska županija prostire se na kopnenom prostoru površine 2.993,73 km2 ili 5,3% teritorija Hrvatske i na morskom prostoru površine 2.676,06 km2 ili 8,6% obalnog mora Hrvatske odnosno ukupna površina Županije (kopneni i morski dio) iznosi 5.669,79 km2, od čega 52,8% otpada na kopneni dio, a 47,2% na morski dio.

Šibensko-kninska županija obuhvaća 5 gradova (Šibenik, Skradin, Vodice, Drniš i Knin) i 15 općina (Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno,Tribunj, Bilice, Murter, Promina, Ružić, Unešić, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje), a sjedište Županije je Grad Šibenik. Na prostoru županije živi 109.320 stanovnika (oko 2,5% stanovništva Hrvatske – popis iz 2011.) Prosječna gustoća naseljenosti je 37stanovnika/km².

Razvoj gospodarstva Šibensko-kninske županije usmjereno je na djelatnosti trgovine, turizma i građevinarstva te na djelatnosti prerađivačke industrije kao najznačajnije gospodarske grane iz koje šibenskom gospodarstvu značajan doprinos daje djelatnost proizvodnje metala.

Prema podacima FINE, u 2017. godini, na području Županije, 2.121 poduzetnik predao je godišnje financijsko izvješće, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2,7%. 

Od navedenog broja tvrtki, najviše ih je iz trgovine, turizma, građevinarstva, stručnih znanstvenih i tehničkih djelatnosti te djelatnosti prerađivačke industrije. 

U gospodarstvu Županije prosječno je bilo zaposleno 11.654 djelatnika, što je za 5,0% više u odnosu na prethodnu, 2016. godinu.

U 2017. godini poduzetnici su ostvarili 6.291.663.667 kn prihoda, što je više za 16,3% u odnosu na 2016. godinu. Vrijednost ukupnih rashoda u gospodarstvu Županije iznosila je 6.250.431.875 kn,  što je za 13,2% više u odnosu na prethodnu, 2016. godinu.

Ostvarena dobit razdoblja poduzetnika u 2017. godini povećana je za 35,2% u odnosu na prethodnu, 2016. godinu, a gubitak razdoblja je smanjen za 6,9% u odnosu na 2016. godinu.

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu poduzetnika Šibensko-kninske županije, u 2017. godini iznosila je 474.218.006 kn, što je za 30,6% manje u odnosu na prethodnu, 2016. godinu.          

Vanjskotrgovinska razmjena Šibensko – kninske županije u 2017. godini, ima negativnu platnu bilancu u iznosu od 11.812.000 EUR-a. U prethodnoj, 2016. godini negativna platna bilanca iznosila je 12.125.000 EUR-a.

Ukupan izvoz Šibensko – kninske županije u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu povećan je za 36,1%. Vrijednost ukupnog uvoza u Šibensko – kninskoj županiji u 2017. godini povećana je u odnosu na prethodnu 2016. godinu za 28,5%. Pokrivenost uvoza izvozom za Šibensko – kninsku županiju u 2017. godini iznosila je 85,1%, dok je u 2016. godini pokrivenost uvoza izvozom iznosila 80,3%.

Pokrivenost uvoza izvozom Republike Hrvatske u 2017. godini iznosila je 64,0%. U ukupno ostvarenom izvozu Republike Hrvatske u 2017. godini, Šibensko-kninska županija je sudjelovala sa 0,5%, a u ukupnom uvozu sa 0,4%. U ukupnom izvozu Šibensko-kninske županije, u 2017. godini, najveći udio od 75,0% imala je prerađivačka industrija, a u odnosu na prethodnu, 2016. godinu izvoz prerađivačke industrije je povećan za 31,2%.

Trgovina na veliko i malo zauzimala je udio od 14,4% u ukupnom izvozu Šibensko-kninske županije. Ostale djelatnosti imale su neznatne udjele u ukupnom izvozu Šibensko-kninske županije.

Najveći udio u ukupnom uvozu Šibensko-kninske županije u 2017. godini imala je, kao i u izvozu, prerađivačka industrija i to 67,6%, a u odnosu na prethodnu, 2016. godinu uvoz prerađivačke industrije je povećan za 34,0%.

Grad Šibenik
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja grada Šibenika u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Šibenika u 2015. godini

Grad Drniš
- Osnovne značajke gospodarskih kretnaja Grada Drniša u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Drniša u 2015. godini

Grad Skradin
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Skradina u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Skradina u 2015. godini

Grad Knin
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Knina u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Knina u 2015. godini

 Grad Vodice
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Vodica u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Vodica u 2015. godini

 

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja po općinama Šibensko-kninske županije u 2015. godini