Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Pixabay

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2124.html