Ustroj suda


Tijela suda:

  • Predsjedništvo
  • predsjednik
  • tajnik Suda
  • prvostupanjska i drugostupanjska  vijeća
  • sudac pojedinac

Predsjedništvo Suda:

  • predsjednik  Suda
  • 2 zamjenika predsjednika
  • tajnik Suda

Predsjedništvo Suda

Vrši opći nadzor nad radom Suda časti, brine o pravilnoj primjeni pravilnika i drugih općih akata Suda, raspravlja o spornim pravnim pitanjima i zauzima određene stavove u svrhu izjednačavanja sudske prakse,  donosi godišnji Program rada Suda časti, razmatra i prihvaća  Izvješće o radu Suda časti za proteklu godinu, utvrđuje visinu nagrade  predsjedniku Suda i članovima Predsjedništva  za obavljanje poslova Suda izvan pojedinih predmeta za tekuću godinu, odobrava isplatu nagrada sucima prvostupanjskog i drugostupanjskog vijeća za sudjelovanje na raspravnom ročištu, odnosno sjednici vijeća, te izradu presuda i obrazloženih rješenja, razmatra prijedloge  općih akata Suda te obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom i drugim aktima Suda časti.

Predsjednica Suda: prof.dr.sc. Jasna Omejec

Zastupa i predstavlja Sud, osigurava uvjete za pravilan rad i poslovanje Suda, brine o urednom i pravodobnom obavljanju poslova Suda, podnosi Hrvatskoj gospodarskoj komori godišnji Izvještaj o radu Suda časti, na prijedlog tajnika Suda imenuje predsjednika i članove prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća, odlučuje o izuzeću predsjednika i članova prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća, saziva i predsjedava  sjednicama Predsjedništva, brine o održavanju i razvijanju suradnje s istim ili sličnim sudovima,  drugim organizacijama ili tijelima iz zemlje i inozemstva, a čija je djelatnost od interesa za rad Suda, te obavlja druge poslove određene aktima Suda i  odlukama Predsjedništva.

Zamjenice predsjednika:

– GORANA ARALICA MARTINOVIĆ, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

– AIDA MARIJAN, dipl. iur., direktorica pravnih poslova i zastupanje, Končar-Elektroindustrija d.d.

Zamjenice predsjednika Suda časti obavljaju poslove koje im predsjednik Suda povjeri  iz svog djelokruga poslova.

Tajnica Suda časti: Zdravka Kezele-Kokorić, dipl.iur.

Priprema sjednice Predsjedništva Suda i izvršava njegove odluke, priprema sjednice  drugostupanjskih vijeća i prisustvuje im u svojstvu zapisničarke, provodi prethodni postupak mirenja, određuje suca pojedinca, predlaže predsjedniku Suda predsjednika i članove prvostupanjskog i drugostupanjskog vijeća te obavlja administrativne poslove radi pripremanja rasprava u određenoj pravnoj stvari , može prisustvovati raspravama prvostupanjskog vijeća, daje potrebne obavijesti strankama u svezi pokretanja postupka pred Sudom, nadzire upis pravomoćno izrečenih mjera u Registar sudskih mjera, sudjeluje u izradi godišnjeg Plana rada Suda časti i Izvještaja o radu Suda časti za proteklo razdoblje, vrši obračun troškova u vezi s radom suca izmiritelja, suca pojedinca, sudskih vijeća, izdaje nalog za isplatu  nagrada predsjedniku i članovima Predsjedništva  za obavljanje poslova Suda  izvan pojedinih postupaka, te obavlja druge stručne poslove kojima se osiguravaju uvjeti potrebi za rad Suda.

Vijeća suda:

Prvostupanjsko vijeće:

Sudi u postupku pred Sudom u prvom stupnju, a povodom prijava podnesenih od strane fizičkih i pravnih osoba.

Vijeće je sastavljeno od predsjednika vijeća i dva člana vijeća.

Predsjednik vijeća mora imati položen pravosudni ispit.

Sastav vijeća za svaki pojedini slučaj određuje predsjednik odnosno zamjenik predsjednika Suda, s liste sudaca za prvostupanjska vijeća, na prijedlog tajnika Suda.

U potrošačkim sporovima, predsjednik Suda, odnosno u slučaju njegove spriječenosti jedan od zamjenika, na prijedlog tajnika Suda, za članove vijeća određuje jednog člana s liste prvostupanjskih vijeća iz reda potrošača i jednog člana s liste sudaca prvostupanjskih vijeća iz reda trgovaca - članica HGK.

Drugostupanjsko vijeće:

Rješava po žalbama izjavljenim na prvostupanjske presude i rješenja.
Sud  sudi u vijeću  sastavljenom od predsjednika vijeća i četiri člana.

Predsjednik vijeća i sudac izvjestitelj mora imati položen pravosudni ispit.

U potrošačkim sporovima, predsjednik Suda, odnosno u slučaju njegove sprijčenosti jedan od zamjenika, na prijedlog tajnika Suda, za članove vijeća određuje dva člana vijeća pravne struke, jednog člana s liste sudaca drugostupanjskih vijeća iz reda potrošača i jednog člana s liste sudaca drugostupanjskih vijeća iz reda trgovaca - članica Hrvatske gospodarske komore.

Stručna referentica Suda časti: Blanša Ažić Manevski

Zaprima poštu i vrši upis iste u urudžbeni zapisnik, odnosno upisnik predmeta ili interne dostavne knjige, obavlja poslove prijepisa i otpreme, poslove fotokopiranja, prisustvuje prethodnom postupku mirenja i raspravama prvostupanjskog vijeća u svojstvu zapisničara, vrši upisu registar sudskih mjera i brisanje izrečenih mjera, ažurira Web stranicu Suda, vrši nabavu uredskog materijala. Osim navedenih poslova, stručna referentica Suda obavlja i druge poslove koje  joj naloži predsjednik Suda ili tajnik Suda.