Upute za pismeno podnošenje prijave


Postupak pri Sudu časti pokreće se pismenom prijavom.

Kroz dosadašnju praksu Suda uočeno je da prijave stranaka podnesene u papirnatom obliku, u nemalom broju slučajeva nisu u dovoljnoj mjeri razumljive, odnosno ne sadrže sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti. Zbog toga je na ovoj stranici dan prikaz elemenata koje prijava temeljem članka 16. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 66/06., 114/06., 129/07., 8/08., 74/15. i 6/18.) treba sadržavati. 

Ako  prijava ne sadrži sve propisane elemente po istoj se ne može postupati, već će Sud pozvati prijavitelja da istu dopuni u za to utvrđenom roku. 

 Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

a) PODNOSITELJ PRIJAVE - PRAVNA OSOBA

Naznaka da se prijava podnosi

SUDU ČASTI PRI

HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Rooseveltov trg 2

10 000 ZAGREB

 

I.) NAZNAKA PRIJAVITELJA:

 Naziv i sjedište (mjesto, ulica i kućni broj) pravne osobe koja podnosi prijavu

II.) PODACI O ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU

(uz prijavu treba priložiti punomoć)

  III.) NAZNAKA PRIJAVLJENOG:

Naziv i sjedište ( mjesto, ulica i kućni broj) trgovačkog društva protiv kojeg se  podnosi prijava

IV.) PREDMET: Prijava zbog povrede pravila morala (dobrih poslovnih običaja)

V.) ČINJENICE i RAZLOZI na kojima se temelji tvrdnja da su povrijeđena pravila morala, PODACI O VREMENU kada se povreda dogodila te PRIJEDLOGprijavitelja da Sud izrekne jednu od mjera iz članka 36. Pravilnika o Sudu časti (opomena , javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore, javna opomena uz objavljivanje u tisku i na Web stranici Hrvatske gospodarske komore)

VI.) POPIS ISPRAVA  ili DRUGIH DOKAZA koji se prilažu uz prijavu, a kojima se dokazuje da se povreda dogodila od strane prijavljenog.

Uz isprave sastavljene na stranomjeziku podnosi se i ovjereni prijevod.

Ime i prezime svjedoka (ako ih ima)

 VII.) Vlastoručni potpis prijavitelja ili ovlaštenog punomoćnika

 

 b) PODNOSITELJ PRIJAVE - FIZIČKA OSOBA

 Naznaka da se prijava podnosi

SUDU ČASTI PRI

HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Rooseveltov trg 2

10 000 ZAGREB

 

I.) NAZNAKA PRIJAVITELJA:

Ime i prezime fizičke osobe koja podnosi prijavu te adresa stanovanja (mjesto, ulica i kućni broj)

 II.) PODACI O ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU

(uz prijavu treba priložiti punomoć)

 III.) NAZNAKA PRIJAVLJENOG:

 Naziv i sjedište ( mjesto, ulica i kućni broj) trgovačkog društva protiv kojeg se podnosi prijava

IV.) PREDMET: Prijava zbog povrede pravila morala

 V.) ČINJENICE i RAZLOZI na kojima se temelji tvrdnja da su povrijeđena pravila morala, PODACI O VREMENU kada se povreda dogodila te PRIJEDLOGprijavitelja da Sud izrekne jednu od mjera iz članka 36. Pravilnika o Sudu časti (opomena , javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore, javna opomena uz objavljivanje u tisku i na Web stranici Hrvatske gospodarske komore)

 VI.) POPIS ISPRAVA  ili DRUGIH DOKAZA koji se prilažu uz prijavu, a kojima se dokazuje da se povreda dogodila od strane prijavljenog.

Uz isprave sastavljene na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.

Ime i prezime svjedoka (ako ih ima)

 VII.) Vlastoručni potpis prijavitelja ili ovlaštenog punomoćnika

 PRIJAVE SE PONOSI U 3 (tri) PRIMJERKA ZA POTREBE SUDA, A ZA DOSTAVU PROTIVNOJ STRANI U ONOLIKOM BROJU PRIMJERAKA KOLIKO IMA PRIJAVLJENIH.