Upute za pismeno podnošenje prijave


 

Postupak pri Sudu časti pokreće se pisanom prijavom.

U dosadašnjoj je praksi Suda uočeno da prijave stranaka podnesene u papirnatom obliku u nemalom broju slučajeva nisu u dovoljnoj mjeri razumljive, odnosno ne sadrže sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti. Zbog toga su na ovoj stranici prikazani elementi koje prijava na temelju članka 45. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine, broj 67/20 , u nastavku teksta: Pravilnik) mora sadržavati.

Ako je prijava nerazumljiva ili ne sadrži sve propisane podatke, po njoj se ne može postupati, već će Sud pozvati prijavitelja da je ispravi, odnosno dopuni u za to utvrđenom roku.

Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

A) Podnositelj prijave – pravna osoba


Naznaka da se prijava podnosi

SUDU ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
Rooseveltov trg 2
10 000 ZAGREB

 

 1. Naznaka prijavitelja:

  Tvrtka ili naziv, pravnoustrojbeni oblik, OIB i adresa registriranog sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj) pravne osobe koja podnosi prijavu

 2. Podaci o zastupniku/punomoćniku (uz prijavu treba priložiti punomoć)

 3. Podaci o zajedničkom punomoćniku za primanje pismena

  Prijavitelji koji zajednički podnose prijavu, a nemaju zajedničkog zakonskog zastupnika, odnosno punomoćnika, obvezni su u prijavi imenovati jednog od prijavitelja kao zajedničkog punomoćnika za primanje pismena, a taj je podatak obavezan element prijave prema članku 45. Pravilnika.

 4. Naznaka prijavljenika: Tvrtka, pravnoustrojbeni oblik, OIB i adresa registriranog sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj) trgovačkog društva protiv kojeg se podnosi prijava

 5. PredmetPrijava zbog povrede pravila morala (dobrih poslovnih običaja)

 6. Sadržaj prijave

  • Iz prijave treba biti vidljivo: je li prijavitelj podnio prigovor trgovcu protiv kojeg podnosi prijavu i vrijeme podnošenja prigovora; povreda (ili više njih) zbog koje se prijava podnosi; vrijeme i mjesto izvršenja povrede; vrijeme saznanja za povredu.

  • U prijavi je potrebno kronološki navesti i sve druge bitne činjenice koje se odnose na taj spor, koje su dovele do povrede zbog koje se prijava podnosi. Stoga prijava ne može sadržavati navod: “vidi dokumentaciju u prilogu” ili sličan navod, kojim se radi potpunog činjeničnog opisa upućuje na dokumentaciju priloženu uz prijavu.

 7. Prijedlog prijavitelja da se prijavljeniku izrekne jedna od mjera iz članka 31. Pravilnika: Opomena ili javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine HGK ili javna opomena uz objavljivanju u tisku i na internetskoj stranici Hrvatske gospodarske komore.

 8. Popis isprava ili drugih dokaza koji se prilažu uz prijavu.

  • To mogu biti ugovori, računi, ponude, jamstveni list, prigovori podneseni trgovcu, odgovori trgovca na prigovor i slično) kao dokaz u prilog tvrdnji u prijavi. Na popisu dokumenti trebaju biti navedeni vremenskim redoslijedom.
  • Uz isprave sastavljene na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod na hrvatski jezik. U protivnom Sud te isprave neće uzeti u obzir.
   Ime i prezime svjedoka (ako ih ima)

 9. Vlastoručni potpis prijavitelja ili ovlaštenog punomoćnika

Prijava i prilozi podnose se u 3 (tri) primjerka za potrebe suda, a za dostavu protivnoj strani u onolikom broju primjeraka koliko ima prijavljenika.

 

B) Podnositelj prijave – fizička osoba


Naznaka da se prijava podnosi

SUDU ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
Rooseveltov trg 2
10 000 ZAGREB

 

 1. Naznaka prijavitelja:

  Ime i prezime fizičke osobe koja podnosi prijavu, broj osobne iskaznice/broj identifikacijske isprave, OIB prijavitelja te adresa prebivališta/boravišta (mjesto, ulica i kućni broj)

 2. Podaci o zastupniku/punomoćniku 

  Ako ih ima, uz prijavu treba priložiti punomoć

 3. Podaci o zajedničkom punomoćniku za primanje pismena

  Prijavitelji koji zajednički podnose prijavu, a nemaju zajedničkog zakonskog zastupnika, odnosno punomoćnika, obvezni su u prijavi imenovati jednog od prijavitelja kao zajedničkog punomoćnika za primanje pismena, a taj je podatak obavezan element prijave prema članku 45. Pravilnika.

 4. Naznaka prijavljenika:

  Tvrtka, pravnoustrojbeni oblik, OIB i adresa registriranog sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj) trgovačkog društva protiv kojeg se podnosi prijava

 5. PredmetPrijava zbog povrede pravila morala (dobrih poslovnih običaja)

 6. Sadržaj prijave

  • Iz prijave treba biti vidljivo: je li prijavitelj podnio prigovor trgovcu protiv kojeg podnosi prijavu i vrijeme podnošenja prigovora; povreda (ili više njih) zbog koje se prijava podnosi; vrijeme i mjesto izvršenja povrede.
  • U prijavi je potrebno kronološki navesti i sve druge bitne činjenice koje se odnose na taj spor, koje su dovele do povrede zbog koje se prijava podnosi. Stoga prijava ne može sadržavati navod: “vidi dokumentaciju u prilogu” ili sličan navod, kojim se radi potpunog činjeničnog opisa upućuje na dokumentaciju priloženu uz prijavu.

 7. Prijedlog prijavitelja da se prijavljeniku izrekne jedna od mjera iz članka 31. Pravilnika: Opomena ili javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine HGK ili javna opomena uz objavljivanju u tisku i na internetskoj stranici Hrvatske gospodarske komore.

 8. Popis isprava ili drugih dokaza koji se prilažu uz prijavu

  • To mogu biti ugovori, računi, ponude, jamstveni list, prigovori podneseni trgovcu, odgovori trgovca na prigovor i slično, kao dokaz u prilog tvrdnji u prijavi. Na popisu dokumenti trebaju biti navedeni vremenskim redoslijedom.
  • Uz isprave sastavljene na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod na hrvatski jezik. U protivnom Sud te isprave neće uzeti u obzir.

 9. Ime i prezime svjedoka (ako ih ima).

 10. Vlastoručni potpis prijavitelja ili ovlaštenog punomoćnika

Prijava i prilozi podnose se u 3 (tri) primjerka za potrebe suda, a za dostavu protivnoj strani u onolikom broju primjeraka koliko ima prijavljenika.