Statut HGK


"Narodne novine" broj 39/16.

 

VI. SUDOVI PRI KOMORI

Sud časti

Članak 65.

Pri Komori djeluje Sud časti.

Sud je u svom radu nezavisan i samostalan u odlučivanju.

Sud časti odlučuje o povredama pravila morala (dobrih poslovnih običaja) učinjena u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga, kao i zbog povreda odredbi ovog statuta, drugih općih akata Komore ili Kodeksa etike, bilo da te povrede članice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećima.

O povredama iz stavka 1. ovog članka, Sud odlučuje i u potrošačkim sporovima.

Članak 66.

Zbog povreda iz članka 57. ovog statuta Sud časti može izrći slijedeće mjere:

1. opomenu

2. javnu opomenu za objavljivanje na sjednici Skupštine

3. javnu opomenu uz objavljivanje u tisku.

Članak 67.

Sud časti djeluje kao prvostupanjski i drugostupanjski sud.

U prvostupanjskom postupku stranke mogu u prethodnom postupku mirenja zaključiti nagodbu. Nagodba ima svojstvo ovršne isprave u smislu Ovršnog zakona.

Protiv presude i rješenja u prvom stupnju, stranke mogu podnijeti žalbu, u roku od 15 dana od dana primitka presude, odnosno 8 dana od primitka rješenja.

Odluka drugostupanjskog vijeća je konačna s danom donošenja odluke i protiv nje nije dopušten pravni lijek, osim ako je propisan zakonom.

Članak 68.

Sredstva za rad Suda časti osigurava Komora u svom financijskom planu.

Nadležnost, sastav i organizacija Suda, mjere koje može izreći te način postupanja i financiranja uređuju se pravilnikom.