• Kako upisati poljoprivredno gospodarstvo u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji?
  • Ako se želite baviti ekološkom proizvodnjom te proizvode na tržište staviti kao ekološke, morate biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, a Vaša proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom sukladno članku 28. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda.

   Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje a provode je kontrolna tijela ovlaštena od strane Ministarstva.

   Nakon što kontrolno tijelo izvrši prvu stručnu kontrolu i dostavi zapisnik o prvoj stručnoj kontroli, zahtjev za upis se predaje prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (podružnici Agencije).

   Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u Prilogu I. Pravilnika o ekološkoj proizvodnji (NN br. 86/13) www.mps.hr 

    Uz zahtjev treba priložiti

   -   zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela;

   -   biljezi – 70,00 kn.

   Temeljem dostavljene dokumentacije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

   Potvrdnicu/certifikat izdaje ovlašteno kontrolno tijelo.

 • Kako mi možete pomoći u pronalaženju prikladnih prodajnih kanala na stranim tržištima?
  • Europska poduzetnička mreža (EEN – Enterprise Europe Network) je inicijativa Europske komisije čiji je cilj umrežavanje raznih institucija prvenstveno u zemljama EU, ali i šire, u svrhu pomaganja malim i srednjim poduzetnicima u njihovom poslovanju – kroz organizaciju raznih edukacija, seminara s aktualnim temama, organizaciju poslovnih susreta itd. Glavni cilj EEN-a je internacionalizacija poslovanja i pronalazak poslovnih partnera, odnosno povezivanje tvrtki pomoću svojih kontakata u preko 50 zemalja.

   Alat koji nam uvelike pri tome pomaže je tzv. baza poslovne suradnje u koju se tvrtke mogu registrirati. Mi Vam šaljemo 2 obrasca (poslovne ponudu ili potražnju). Ovisno o tome, nudite ili potražujete neki oblik suradnje, popunjavate obrazac što konkretnije i opširnije. Obzirom da se radi o traženju stranog partnera i upisa profila u internacionalnu bazu, obrazac bi se trebao popuniti na engleskom jeziku.

   Novonastali profil Vaše tvrtke će morati proći validaciju i nakon toga će biti objavljen u zemljama koje su također uključene u EEN, njih 50-ak. Ukoliko zatim bude upita za Vaš profil od strane inozemnih tvrtki, bit ćete obaviješteni mailom. Napominjem da je ova usluga potpuno besplatna.

   Ukoliko želite već sada pregledati Bazu poslovne suradnje, možete to učiniti jednostavnom registracijom na naslovnici naše web stranice: www.een.hr. Ako Vam se neka ponuda učini zanimljivom, slobodno nas kontaktirajte za više podataka o stranoj tvrtki.

    

 • Na koga se odnosi Zakon o uslugama?
  • Zakonom o uslugama (Narodne novine, broj: 80/2011.), u daljnjem tekstu: Zakon, u hrvatsko zakonodavstvo implementirana je Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Predmetni Zakon u Republici Hrvatskoj uređuje opći pravni okvir za slobodu pružanja usluga i pravo poslovnog nastana te obuhvaća veliki broj uslužnih djelatnosti koje se naplaćuju.

   Zakon se primjenjuje na usluge koje pružaju pružatelji usluga s pravom na poslovni nastan na teritoriju Republike Hrvatske ili u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, u daljnjem tekstu: država ugovornica EGP-a. Zakon se ne primjenjuje na pružatelje usluga sa poslovnim nastanom izvan teritorija država ugovornica EGP-a.

   Zakon predstavlja horizontalni propis te ne uređuje i ne propisuje posebne uvjete za obavljanje pojedine uslužne djelatnosti. Propisivanje pojedinačnih uvjeta i postupaka za obavljanje i pružanje određenih uslužnih djelatnosti u nadležnosti je sektorskih propisa.

   Temeljem Zakona, ukoliko pružatelj usluge već ima poslovni nastan u jednoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP), a u Republici Hrvatskoj svoje usluge želi pružati privremeno ili povremeno, nije dužan poslovno se nastaniti u Republici Hrvatskoj. Naime, ako pružatelj usluge u nekoj od država ugovornica EGP-a ima poslovni nastan, a u Republici Hrvatskoj svoje usluge želi pružati povremeno/privremeno u tom slučaju pružatelj usluge može (ali ne mora) imati sekundarni poslovni nastan (sjedište ili podružnica). U tom slučaju može se pozvati na slobodu pružanja usluga.

   Slobodu pružanja usluga obilježava odsutnost stabilnog i kontinuiranog sudjelovanja u gospodarskom životu države domaćina. Sloboda prekograničnog pružanja usluga znači da ako pružatelj usluge ima jedan poslovni nastan, ne mora imati i drugi ako uslugu pruža privremeno ili povremeno. Činjenica da je aktivnost privremena ne znači da pružatelj ne smije posjedovati neku vrstu infrastrukture u državi članici u kojoj pruža uslugu, kao na primjer ured, poslovne prostore ili savjetovalište, ukoliko je takva infrastruktura nužna za pružanje dotične usluge.

   S druge strane, ukoliko pružatelj usluge svoje usluge želi u Republici Hrvatskoj pružati stalno, tada je dužan poslovno se nastaniti sukladno pravnim propisima Republike Hrvatske. Poslovni nastan iziskuje integraciju u gospodarstvo države domaćina, što uključuje pridobivanje primatelja usluge u toj državi na osnovi stabilnog sjedišta poslovanja. Poslovni nastan označava stvarno izvođenje gospodarske djelatnosti od strane pružatelja usluga u neodređenom vremenskom razdoblju i sa stalnom infrastrukturom. Poslovni nastan obilježava trajno pružanje usluga s time da isti ne mora biti u obliku društva kćeri, podružnice ili agencije, ali mora uključivati ured kojim upravlja osoblje pružatelja ili neovisna osoba, trajno ovlaštena da djeluje u ime tvrtke.

   Pri razlikovanju slobode pružanja usluga i poslovnog nastana treba voditi računa ne samo o vremenskom trajanju, nego i o redovitosti, periodičnosti i stalnosti pružanja usluga. Slijedom navedenog proizlazi, a sukladno zaključcima Suda EU, da se ne smiju određivati opća vremenska ograničenja radi razlikovanja između poslovnog nastana i slobode pružanja usluga. Da li se radi o povremenom, privremenom ili trajnom pružanju usluga procjenjuje se od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir sve gore navedene kriterije.

 • Što je EU potvrda i čemu služi?
  • EU potvrda izdaje se hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije. Izdaje se posebno za svaku državu članicu ovisno o prostoru gdje se namjerava pružati usluga tj. obavljati djelatnost.

   Izgled i sadržaj EU potvrde propisan je Pravilnikom o izdavanju EU potvrde NN 123/15, a njome se potvrđuje da je osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

   Hrvatska gospodarska komora je nadležna za izdavanje EU potvrde za pravne osobe, a zahtjevi se šalju u Odjel za poslovne informacije, mail: info@hgk.hr.

 • Koje sve potpore postoje za poslovanje u turizmu?
 • Koji su dostupni EU fondovi za turistički sektor?
 • Koja je procedura pri otvaranju malog obiteljskog hotela?
  • Kako bismo Vam olakšali donošenje odluke o otvaranju malog hotela i razumijevanje procesa ulaska u hotelijerstvo, HGK Sektor za turizam je priredio brzi vodič kroz proceduru i dokumentaciju potrebnu za otvaranje malog i obiteljskog hotela:

   • Ime društva

   U Fini na šalteru HITRO.HR moguće je provjeriti postoji li društvo s istim imenom, kao i putem internetske stranice Ministarstva pravosuđa. Preporuka je pripremiti više imena za slučaj da već postoji društvo s istim ili sličnim imenom.

   • Prikupljanje potrebnih dozvola

   -  Lokacijska i građevinska dozvola
   -  Uporabna dozvola koja glasi na predmetni poslovni prostor
   -  Dozvola za rekonstrukciju i adaptaciju
   - Suglasnost susjeda, ako je potrebna

   • Registracija trgovačkog društva

   Dokumentacija i uplatnice:
   - Obrazac prijave za upis u sudski registar PO – NN*
   - Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P) – NN*
   - Prijava o početku osiguranja (Tiskanica M-1p) za potrebe HZMO-a – NN*
   - Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1) – NN*
   - Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje (Tiskanica 2) za potrebe HZZO-a – NN*
   - Prijava poslovnog subjekta (obrazac RPS-1) – NN*
   - Prijava dijela poslovnog subjekta (obrazac RPS-2) za potrebe DZS-a – NN*
   - Polog temeljnog kapitala – potvrda o uplati osnivačkog pologa
   - Troškovi prijave i donošenja rješenja o upisu u sudski registar Trgovačkog suda
   - Troškovi objavljivanja upisa u registar u Narodnim novinama
   - Troškovi DZS-a – prijava za upis poslovnog subjekta i za upis dijela poslovnog subjekta
   NN* - dostupno u Narodnim novinama

   Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti:
   - Obrazac prijave za upis u sudski registar
   - Osnivački akt (društveni ugovor kod više osnivača) ili izjavu o osnivanju društva
   - Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva (direktora) da prihvaćaju postavljanje, uz ovjeru potpisa direktora
   - Odluku o određivanju adrese društva

   Ključni koraci:
   - Predati prijavu za upis u sudski registar s prilozima na šalteru HITRO.HR u Fini 
   - Na šalteru HITRO.HR u Fini preuzeti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti DZS-a
   - Izraditi pečat
   - Otvoriti račun u Fini ili odabranoj banci 
   - Predati prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa 
   - Predati prijavu o početku osiguranja na šalteru HZMO-a u Fini
   - Predati prijavu o obvezniku uplate doprinosa, Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu i Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji na šalteru HZZO-a u Fini
   - Izvršiti prijavu društva u Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a (potrebno Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju na uvid te potpisni karton)

   • Financiranje

   - Poslovni plan uvjet je kvalitetne organizacije poslovanja i marketinga, ali i za financiranje financijskih institucija (samostalno ili uz korištenje poticajnih programa), preporučljivo je koristiti usluge kvalificiranih konzultantskih tvrtki za izradu poslovnih planova
   - Raspitati se o brojnim modelima i poticajima financiranja u suradnji Ministarstva turizma, banaka i drugih institucija
   - Raspitati se o aktualnim paketima mjera za poticanje zapošljavanja u HZZ-u

   • Kategorizacija

   - Za razvrstavanje i obveznu kategorizaciju smještajnog objekta potrebno je podnijeti  zahtjev Ministarstvu turizma u slobodnom obliku, kad je objekt spreman za primanje gostiju
   - U zahtjevu je potrebno navesti: vrstu i kategoriju objekta, podatke o broju, vrsti i veličini smještajnih jedinica, ugostiteljskim i dr. sadržajima, voditelju poslovanja i dr.
   - Troškove postupka kategorizacije snosi podnositelj zahtjeva, a čine ih: dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva
   - Obveznu kategorizaciju i kategorizaciju za posebne standarde provode povjerenstva u kojima su djelatnici Ministarstva turizma, Ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, a po potrebi i druge stručne osobe iz područja ugostiteljstva i turizma 
   - Moguć je konzultativni izlazak stručnjaka u objekt uz nadoknadu troškova puta, rada i pristojbi
   - Vrijeme potrebno za provjeru i kategorizaciju objekta iznosi u prosjeku 2 tjedna, preporuka je provesti proces kategorizacije izvan sezone

   • Korisni izvori informacija

   Korisni izvori informacija: 
   - Ministarstvo turizma
   - Područni županijski uredi za turizam
   - FINA
   - HITRO.HR
   - Ministarstvo pravosuđa
   - Narodne novine
   - Zavod za zapošljavanje
   - Zavod za zdravstveno osiguranje
   - Zavod za mirovinsko osiguranje 
   - Hrvatska gospodarska komora
   - Nacionalna udruga malih i obiteljskih hotela
   - Udruga poslovnih savjetnika
   - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
   - Hrvatska banka za obnovu i razvitak

 • Hotelijer sam i želim se baviti zdravstvenim turizmom. Što je potrebno?
  • Kao hotelijer, prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, imate mogućnost obavljanja zdravstvene djelatnosti, tj. zdravstvenih usluga u turizmu kroz trgovačko društvo koje se osniva izvan mreže javne zdravstvene službe i ne mora imati zdravstvene radnike u stalnom radnom odnosu.

   Prije investiranja u prostor trgovačkog društva, u ovom slučaju u sklopu Vašeg hotela, u kojem će se obavljati zdravstvena djelatnost, potrebno je Ministarstvu zdravlja dostaviti sljedeće:

   1. zahtjev za izdavanjem rješenja o sukladnosti ugovora, odnosno izjave o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti s točnom adresom budućeg poslovnog prostora
   2. izjava, odnosno Ugovor o osnivanju trgovačkog društva (izvornik ili otpravak)
   3. prethodno mišljenje nadležne komore (npr. Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora dentalne medicine i dr.) o opravdanosti osnivanja trgovačkog društva
   4. dokaz o pravu raspolaganja prostorom (original ili ovjerena preslika, ukoliko se kao dokaz o pravu raspolaganja poslovnim prostorom prilaže izvadak iz zemljišne knjige nadležnog općinskog suda isti priložiti ne stariji od 6 mjeseci)
   5. upravna pristojba u iznosu od 70 KN, plaćena u državnim biljezima.

   Kada ministar zdravlja izda gore traženo rješenje (ad.1.), trebate podnijeti zahtjev za izlazak stručnog povjerenstva radi pregleda prostora i medicinsko-tehničke opreme,i to u roku od šest mjeseci od dana izdavanja navedenog rješenja. 

   Za izlaz stručnog povjerenstva za utvrđivanje propisanih uvjeta za početak rada trgovačkog društva plaća se 2.500 KN za svaku djelatnost posebno (ukoliko ih ima više) te je Ministarstvu zdravlja potrebno dostaviti slijedeće:

   1. pisani zahtjev za izlaz stručnog povjerenstva Ministarstva zdravlja radi pregleda prostora i medicinsko-tehničke opreme trgovačkog društva
   2. rješenje nadležnog Trgovačkog suda o izvršenom upisu trgovačkog društva u sudski registar
   3. tlocrt prostora trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti ovjeren kod ovlaštenog projektanta (Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti («Narodne novine», br. 61/11. i 128/12.)
   4. nalaz i mišljenje ovlaštene pravne osobe o izloženosti buci građevine u kojoj se nalaze prostorije u kojima će se obavljati zdravstvena djelatnost
   5. upravna pristojba u iznosu od 70 KN plaćena u državnim biljezima
 • Koja se stopa PDV-a primjenjuje na ugostiteljske usluge za van?
  • Iz odredbe članka 38. stavka 3. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 i 99/13 – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 47. stavka 2. točke b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 i 85/13) proizlazi da se snižena stopa PDV-a može primijeniti na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

   Isporuka hrane i pića koja se neće konzumirati u ugostiteljskim objektima i pri kojoj nije bilo nikakvih dodatnih usluga ne smatra se uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanja i usluživanja bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima, stoga je isporuka hrane i pića koji će se konzumirati izvan ugostiteljskog objekta pri čemu nema dodatnih ugostiteljskih usluga oporeziva stopom poreza na dodanu vrijednost 25%. A dodatnim uslugama u ugostiteljskoj djelatnosti prvenstveno se smatra posluživanje, postojanje pribora za jelo, pospremanje i čišćenje.

   Više informacija i tumačenje Porezne uprave na primjenu snižene stope PDV-a kod prodaje sladoleda dostupno je na Internet stranici Porezne Uprave Ministarstva financija:http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18722.

 • Kada je putnička agencija dužna primijeniti poseban postupak oporezivanja putničkih agencija?
  • Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija propisan je odredbama članaka 91. do 94. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Posebni postupak primjenjivat će putničke agencije koje posluju s putnicima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika pri obavljanju usluga putovanja.

   Putničkim agencijama u smislu Zakona smatraju se organizatori putovanja, pa se posebni postupak ne odnosi samo na putničke agencije i organizatore putovanja, već i na sve ostale osobe koje se bave prodajom putovanja te nije bitno tko obavlja uslugu, već da se radi o uslugama u vezi s putovanjem koju porezni obveznici obave izravno putnicima.

   Više informacija o posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija dostupno je na Internet stranicama Porezne Uprave Ministarstva financija:

   http://www.poreznauprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18695

 • Što znači Direktiva o paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima i kad je donesena?
  • Direktiva (EU) 2015/2302  o paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima objavljena je 11. prosinca 2015. u Službenom listu EU, a sve države članice EU pa tako i Hrvatska, dužne su uskladiti nacionalna zakonodavstva s odredbama Direktive do 1.siječnja 2018. godine.

   Prethodna Direktiva 90/314 koja se trenutno primjenjuje, donesena je još  1990. godine i utvrđivala je niz prava potrošača u odnosu na putovanja u paket aranžmanima. No, od njenog donošenja znatno se promijenilo tržište usluga putovanja. Internet je, uz tradicionalne distribucijske lance, postao sve važniji kanal putem kojega se usluge putovanja nude i prodaju.

   Usluge putovanja ne kombiniraju se samo u obliku tradicionalnih unaprijed utvrđenih paket aranžmana, nego se često kombiniraju tako da se prilagode kupcu, a mnoge od tih kombinacija nalaze se u “sivoj zoni” ili nisu jasno obuhvaćene starom direktivom. Stoga je cilj nove Direktive bio prilagoditi područje zaštite kako bi se u obzir uzeo taj razvoj, poboljšati transparentnost te povećati pravnu sigurnost za putnike i trgovce.

 • Mogu li i kako kategorizirati smještajne kapacitete kojima raspolažem u sklopu objekta u kojem se bavim zdravstvenim turizmom?
  • Da, od ožujka 2014. moguće je kategorizirati predmetne smještajne kapacitete u kojima pružate zdravstvene usluge u turizmu. Naime, prema NN 34/14 „Sve vrste objekata iz skupine Hoteli u kojima ugostiteljske usluge pruža zdravstvena ustanova ili druga pravna i fizička osoba koja se bavi zdravstvenom djelatnošću mogu se nazivati lječilišnom vrstom, odnosno: Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni pansion, Lječilišni difuzni hotel i Lječilišni integralni hotel.“

   Za pokretanje postupka kategorizacije objekta potrebno je sljedeće:

   1. pisana zamolba za kategorizaciju upućena Ministarstvu turizma u kojoj treba navesti broj smještajnih jedinica, vrstu soba (jednokrevetne, dvokrevetne sobe, apartman) i kvadraturu soba
   2. dokaz o upotrebljivosti objekta (uporabna dozvola ili neki drugi dokument kojim se dokazuje uporabljivost objekta, npr. potvrda o legalizaciji)
   3. dokaz o pravu raspolaganja objektom (vlasništvo, gruntovni izvadak, ugovor o zakupu i sl.)
   4. rješenje o upisu u sudski registar ( mora biti upisana ugostiteljska djelatnost)
   5. dokaz da je u pitanju lječilišna/zdravstvena usluga (rješenje Ministarstva zdravlja da se podnositelj zamolbe može baviti zdravstvenom djelatnošću).
 • Koje uvjete mora ispuniti charter kompanija ako namjerava pružati uslugu smještaja (višednevni charter) na stranim plovnim objektima?
  • Charter kompanije mogu pružati usluge smještaja na brodicama i jahtama koje viju zastave država članica EU i na jahtama koje viju zastave trećih zemalja čija je duljina trupa veća od 40 metara te ukoliko posjeduje odobrenje za kabotažu.

   Charter kompanije dužne su ispuniti sve uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 99/13). U smislu reguliranja tehničkih uvjeta potrebno je dostaviti  dokaze da jahta ili brodica udovoljava statutarnim zahtjevima najmanje u opsegu kako su propisani za jahte koje viju zastavu Republike Hrvatske (Pravila za statutarnu certifikaciju jahti i brodica).

   Detaljna uputa za postupanje charter kompanijama koje namjeravaju obavljati charter djelatnost stranim jahtama i brodicama dostupna je na Internet stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a link se nalazi u nastavku: http://www.mppi.hr/UserDocsImages/UPUTA%20Charter%20strana%20plovila%20VI_2014%2025-9_14.pdf  

 • Tko sve može koristiti pravo na oslobođenje plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu i kako se to pravo ostvaruje?
  • Zakonom o trošarinama (NN br. 22/2013 i 32/2013) u članku 101. stavak 1. točka 2. propisano je da se trošarina ne plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, uključujući ribolov i električnu energiju proizvedenu na plovilu, osim uporabe plovnih objekata i plovila za privatne svrhe.

   Plovni objekti koji mogu koristiti pravo oslobođenja plaćanja trošarine na energente:

   1. Plovni objekti u pomorskoj plovidbi, odnosno:
   2. a) brodovi u međunarodnoj plovidbi
   3. b) brodovi u nacionalnoj plovidbi (brodovi koji obavljaju linijski obalni promet, javni brodovi i brodovi koji se koriste za potrebe javnih tijela, brodovi koji obavljaju prijevoz tereta i putnika i koji obavljaju druge gospodarske djelatnosti te brodovi za posebne namjene)
   4. c) jahte sa stalno ukrcanom profesionalnom posadom s valjanom pomorskom knjižicom izdanom sukladno posebnim propisima kojima se izravno i isključivo obavlja gospodarska, odnosno komercijalna djelatnost smještaja gostiju uz plaćanje naknade
   5. d) brodice (javne brodice, kao i one koje se koriste za potrebe javnih tijela, brodice koje obavljaju prijevoz tereta i putnika te koje obavljaju druge gospodarske djelatnosti, osim chartera)
   6. Plovila u unutarnjoj plovidbi (rijeke i jezera), odnosno:
   7. a) plovila u međunarodnoj plovidbi
   8. b) plovila u nacionalnoj plovidbi (plovila koji se koriste za potrebe javnih tijela, plovila koja obavljaju prijevoz tereta i putnika te koja obavljaju druge gospodarske djelatnosti i plovila za posebne namjene)
   9. c) čamci (čamci koji se koriste za potrebe javnih tijela, čamci koji obavljaju prijevoz tereta i putnika te koji obavljaju druge gospodarske djelatnosti i čamci za posebne namjene).

   Oslobođenje od plaćanja trošarine se ne odnosi na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu plovnih objekata i plovila namijenjenih za sport i razonodu, uključujući i plovnih objekata i plovila za djelatnost iznajmljivanja trećim osobama s posadom ili bez posade (charter), a koji se koriste od strane vlasnika ili pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade.

   Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na pogonsko gorivo za plovidbu dostupno je na Internet stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=10058.

 • Gdje mogu pronaći statističke pokazatelje u turizmu i podatak o prihodu od turizma?
 • Koji su kriteriji za proglašenje investicijskog projekta strateškim?
  • Strateškim projektom smatrat će se projekt čijom se provedbom stvaraju uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, koji znatno pridonose razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga, uvode i razvijaju nove tehnologije kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru i/ ili kojim se podiže ukupna razina sigurnosti i kvaliteta života građana i zaštita okoliša, koji pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost te koji u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša te znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i udovoljava ovim kriterijima:

   1. u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i
   2. ima vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaku ili veću od 150.000.000 kuna ili
   3. ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa Europske unije, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova projekta jednaka je ili veća od 75.000.000,00 kuna ili
   4. ostvaruje se na potpomognutim područjima, odnosno na području jedinica područne (regionalne) samouprave I. skupine ili na području jedinica lokalne samouprave I. i II. skupine, sukladno s propisom kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na potpomognutom području jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili
   5. ostvaruje se na otocima, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na otocima jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili
   6. za projekte koji spadaju u područje poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna.
 • Kako možemo prijaviti projekt na EU natječaj i gdje možemo pronaći informacije o natječajima i fondovima Europske unije?
  • Odjel za EU poslove, fondove i programe bavi se praćenjem politika Europske unije te aktualnosti na nacionalnoj i europskoj razini, vezanih uz EU tematiku. Aktivno, u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HGK, radi na zastupanju interesa članica HGK u tijelima EU koristeći infrastrukturu nacionalnih i europskih udruženja. Gospodarstvenicima pruža pomoć u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova, ali i drugih dostupnih izvora financiranja poslovanja kroz individualna savjetovanja, edukativne radionice i seminare. Odjel sudjeluje u postupku programiranja i praćenja implementacije fondova EU. Jednako tako Odjel za EU je aktivan i u prijavama projekata HGK (samostalno ili u konzorciju) na otvorene EU natječaje te koordinira rad ostalih organizacijskih jedinica u procesu apliciranja na EU natječaje. U okviru Odjela za EU djeluje Zajednica poslovnih savjetnika koja okuplja više od 200 članica koje pružaju usluge poslovnog savjetovanja.

   Pretražite našu Bazu s više od 500 EU projekata poslovnih savjetnika i pronađite konzultanta koji vam može pomoći pri pripremi natječajne dokumentacije odnosno prijavi projekta. Baza EU projekata poslovnih savjetnika nalazi se na sljedećoj poveznici.

   Pregled svih najavljenih i trenutno otvorenih EU natječaja možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

   Odjel za Europsku poduzetničku mrežu, EU programe i fondove potpore za mala i srednja poduzeća bavi se pružanjem potpore pri stupanju na strana tržišta i to kroz sustavno informiranje, educiranje o svim aspektima EU djelatnosti, savjetovanje kako doći do izvora financiranja za vlastite projekte, pronalazak poslovnih partnera, pružanje pomoći pri komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija, sudjelovanje u velikim europskim istraživačkim projektima itd. U sastavu Odjela djeluje i Europska poduzetnička mreža (EEN) (eng. Enterprise Europe Network - EEN) - projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa COSME za konkurentnost MSP-a. Hrvatska gospodarska komora je koordinator hrvatskog konzorcija, a ostali uključeni partneri su: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO, Tehnološki park Varaždin- TPV, TERA TEHNOPOLIS iz Osijeka, Znanstveno tehnološki park Sveučilišta u Rijeci - StepRi te Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu – UTT.

    

    

 • Kako steći pravo uporabe znakova HGK "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko"?
  • Pokretanjem "Projekta vizualnog označavanja hrvatskih pro­izvoda" Hrvatska gospodarska komora želi uspostaviti vizual­ni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu, i na taj način pomo­ći hrvatskim tvrtkama i proizvođačima.

   Znak Hrvatska kvaliteta (Croatian Quality) kupcu treba biti jamstvo da se radi o proizvodima koji jamačno predstavljaju sam vrh svjetske ponu­de u svojoj klasi.

   Proizvodi sa znakom Izvorno hrvatsko (Croatian Creation) imaju posebnu vri­jednost.

   Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a proizvedeni na području Republike Hrvatske ili su nastali/e kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

   Ukoliko Vaš proizvod ili usluga odgovaraju navedenom opisu potrebno je pokrenuti postupak za dodjelu prava uporabe znaka. Zahtjev za dodjelu pra­va uporabe znaka podnosi se, na propisanom obrascu, Odje­lu za upravljanje kvalitetom pri HGK. Više informacija o kri­terijima za dobivanje znaka, postupku prijave i provjere te troškovima postupka moguće je pronaći na sljedećoj strani­ci.

    

 • Gdje mogu pronaći sve informacije o porezima za iznajmljivače?
 • Upute za domaćine u obiteljskom smještaju
 • Koje sajmove organizira i sufinancira HGK?
  • Hrvatska gospodarska komora organizira nastup hrvatskih tvrtki na sajmovima na temelju Plana promocije hrvatskog gospodarstva – popisa tuzemnih i inozemnih sajmova na kojima se tijekom godine planira organizirati kolektivni nastup. Popis je dostupan na sljedećoj poveznici.

   Ukoliko članica iskaže interes za sudjelovanje na pojedinom sajmu koji je u skladu s Planom promocije slijedi organizacija sajma, odnosno nude se opći uvjeti izlaganja koji uređuju odnos organizatora i izlagača. Protokol prema kojemu HGK odlučuje o organiziranju nastupa hrvatskih tvrtki na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu, te o načinu podmirenja troškova tih nastupa možete pronaći ovdje.

    

 • Kako pokrenuti poduzetničku djelatnost?
  • HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske odnosno mjesto na kojem ćete dobiti sve informacije i obaviti većinu potrebnih radnji za osnivanje trgovačkog društva, otvaranje obrta i upis promjena u Registru poslovnih subjekata za postojeća trgovačka društva. Uz osnivanje trgovačkog društva i otvaranje obrta, HITRO.HR vam omogućava i pristup različitim državnim internetskim servisima.

    

 • Koje su novosti za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u 2016. godini?
  •  

   Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice obiteljskog turizma HGK i vlasnik tvrtke za marketing i konzalting u turizmu - Quanarius d.o.o, u članku kojega možete pronaći na poveznici, pojašnjava određene izmjene Zakona o ugostiteljstvu napravljene u korist građana – mikropoduzetnika, skreće posebnu pozornost na nove obaveze u smislu minimalno tehničkih uvjeta, administracije i poreza te daje osvrt na eVisitor – digitalnu platformu koja olakšava ispunjavanje zakonskih obaveza i dio je sustava sigurnosti posjetitelja.

 • Koje vrste poreza sam obavezan plaćati kao građanin iznajmljivač?
 • Koje su porezne obveze građana koji iznajmljuju stanove, sobe i postelje te organiziraju kampove?
  • Porezne obveze građana koji iznajmljuju stanove, sobe i postelje putnicima i turistima te organiziraju kampove mogu se pronaći na webu Ministarstva turizma.

    

 • Uvjeti u poslovanju pravnih i fizičkih osoba koje nadzire turistička inspekcija
 • Na koji se način određuje visina članarine HGK?
  • Sve članice obavezne su plaćati članarinu HGK čija visina ovisi o veličini tvrtke. Sve informacije i kriterije o visini članarine sadržane su u Odluci o financiranju HGK koju donosi Skupština HGK svake godine za sljedeću godinu. Odluku potražite na sljedećoj poveznici.

 • Moja tvrtka ne radi, a dobio sam ovrhu od Porezne uprave. Što trebam učiniti?
  • Ako je vaša tvrtka u stečaju potrebno je podnijeti zahtjev za oslobađanjem od članarine HGK koji mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva. Taj je zahtjev potrebno dostaviti na adresu HGK, Pravna služba, Rooseveltov trg 2, Zagreb, a uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju o provedenom postupku stečaja, odnosno Odluku o obustavi poslovanja stečajnog dužnika ili Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dobivenog od nadležnog trgovačkog suda. Ukoliko se radi o stečajnom postupku po starom stečajnom zakonu, prije 2015. godine, potrebno je uz ovjereni zahtjev za oslobađanjem od članarine dostaviti Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nadležnog trgovačkog suda.

   Ako je vaša tvrtka u likvidaciji potrebno je podnijeti potpisani zahtjev za oslobađanjem od članarine kojeg je potrebno dostaviti na adresu HGK, Pravna služba, Rooseveltov trg 2, Zagreb i uz njega priložiti Rješenje o upisu Odluke o likvidaciji trgovačkog društva u Sudskom registru trgovačkog suda.

 • Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina?
  • Posredovanjem u prometu nekretnina mogu se uz naknadu baviti samo posrednici koji ispunjavaju uvjete sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14).

   Uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, propisani su člancima 4.-14. Zakona, dok su odredbama članka 18. Zakona propisani opći uvjeti poslovanja.

   Osnovni uvjeti koje posrednik treba ispuniti kako bi ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i upisao se u Registar posrednika su da ima ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina, te da ima ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika.

   Posrednik može započeti obavljati djelatnost posredovanja danom prijama Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, a koje donosi Ministarstvo gospodarstvo.

 • Gdje se može dobiti EU potvrda?
  • Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju za hrvatske građane otvorilo se veliko europsko tržište, te mogućnost rada i zapošljavanja u skladu sa svojim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima, pod jednakim uvjetima koje moraju ispunjavati državljani zemlje domaćina.

   EU potvrdu za pravne osobe izdaje Hrvatska gospodarska komora na temelju Pravilnika o izdavanju EU potvrde (“Narodne novine”, broj 123/15)

   Kontakt:

   ODJEL ZA POSLOVNE INFORMACIJE
   Tel: +385 1 4606 708
   Fax: +385 1 4606 782

   E-mail: info@hgk.hr
   E-mail: amatulin@hgk.hr
   Tel: + 385 (01) 4606 776
   E-mail: ajambrecina@hgk.hr
   Tel: +385 (01) 4606 774