Prijavite administrativnu prepreku

Ovdje možete prijaviti administrativnu prepreku koja Vam onemogućava redovno poslovanje, odnosno pravodobnu realizaciju investicijskog projekta.
Hrvatska gospodarska komora će u okviru svojih ovlasti te u suradnji sa nadležnim tijelima utjecati na uklanjanje prepreke i dodatno poboljšanje poslovne klime u Hrvatskoj.

Contacts

  • Sektor za međunarodne poslove i EU Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Silva Stipić Kobali tajnica: Lidija Rajković
  • Sektor za međunarodne poslove i EU International Affairs and EU Sector Tel: +3851 4828 382 Email: eoi@hgk.hr
  • Marko Babić Assistant Director Tel: +385 1 456 1574 Email: mbabic@hgk.hr
  • Mijo Kovačević Expert Associate Tel: +385 1 4561763 Email: mkovacevic@hgk.hr
  • Domagoj Maček Tel: +385 1 456 1582 Email: dmacek@hgk.hr