• Što je apostille?
  • Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu izvan Republike Hrvatske sukladno odredbama Haške konvencije od 05. listopada 1961. godine, a koju je potpisala i Republika Hrvatska. Time se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, ali ne i sadržaj isprave. Za izdavanje potvrde „APOSTILLE“ u Republici Hrvatskoj ovlašteni su općinski sudovi za isprave koje su izdala tijela sa sjedištem na području nadležnosti tih sudova. www.hcch.net

 • Tko vrši nadovjeru potvrdom apostille?
  • Hrvatska gospodarska komora omogućava legalizaciju potvrdom apostille  za isprave u svojoj nadležnosti (npr. potvrde o nepovlaštenom podrijetlu robe, ovjere faktura, packing lista i sl.). Nadovjera apostille se provodi na zahtjev članice, ukoliko apostille potpis zahtjeva partner u državi uvoznici.

   Nakon ovjere u HGK isprave se odnose u općinski sud.

   Ako između Hrvatske i druge države ne postoji dvostrani ili mnogostrani ugovor, koji ukida ili olakšava legalizaciju, potrebno je legalizirati  isprave u postupku pune legalizacije.

 • Koji je pravni status tvrtki članica u stranom vlasništvu na hrvatskom tržištu i kakva je u tom slučaju hrvatska regulativa?
  • Inozemni ulagač, pod uvjetom uzajamnosti (ne primjenjuje se na inozemnog ulagača koji ima sjedište, odnosno trajno boravište u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije, ili je njezin državljanin), koja se pretpostavlja, osniva ili sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, u njima stječe prava i preuzima obveze pod istim uvjetima i ima isti položaj kao i domaća osoba.

   Na vaše traženje možemo vam dostaviti popis zakonskih akata i promidžbeni materijal o RH. Ako želite dodatne informacije i pojašnjenja javite se Agenciji za investicije i konkurentnost (i to na web-stranicu) ili Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravi za investicije, industriju i inovacije.

 • Upravo tražim prikladne prodajne kanale na stranim tržištima. Kako mi možete pomoći?
  • Europska poduzetnička mreža (EEN – Enterprise Europe Network) je inicijativa Europske komisije čiji je cilj umrežavanje raznih institucija prvenstveno u zemljama EU, ali i šire, u svrhu pomaganja malim i srednjim poduzetnicima u njihovom poslovanju – kroz organizaciju raznih edukacija, seminara s aktualnim temama, organizaciju poslovnih susreta itd. Glavni cilj EEN-a je internacionalizacija poslovanja i pronalazak poslovnih partnera, odnosno povezivanje tvrtki pomoću svojih kontakata u više od 50 zemalja.

   Alat koji nam uvelike pri tome pomaže je tzv. baza poslovne suradnje u koju se tvrtke mogu registrirati. Mi vam šaljemo dva obrasca (poslovne ponudu ili potražnju). Ovisno o tome, nudite li ili potražujete neki oblik suradnje, popunjavate obrazac što konkretnije i opširnije. Obzirom da se radi o traženju stranog partnera i upisa profila u internacionalnu bazu, obrazac bi trebalo popuniti na engleskom jeziku.

   Novonastali profil vaše tvrtke će morati proći validaciju i nakon toga će biti objavljen u zemljama koje su također uključene u EEN, njih 50-ak. Ako zatim bude upita za vaš profil od strane inozemnih tvrtki, bit ćete obaviješteni mailom. Napominjemo da je ova usluga potpuno besplatna.

   Ukoliko želite već sada pregledati Bazu poslovne suradnje, možete to učiniti jednostavnom registracijom na naslovnici naše web stranice: www.een.hr. Ako vam se neka ponuda učini zanimljivom, slobodno nas kontaktirajte za više podataka o stranoj tvrtki.

 • Kako mi možete pomoći u pronalaženju prikladnih prodajnih kanala na stranim tržištima?
  • Europska poduzetnička mreža (EEN – Enterprise Europe Network) je inicijativa Europske komisije čiji je cilj umrežavanje raznih institucija prvenstveno u zemljama EU, ali i šire, u svrhu pomaganja malim i srednjim poduzetnicima u njihovom poslovanju – kroz organizaciju raznih edukacija, seminara s aktualnim temama, organizaciju poslovnih susreta itd. Glavni cilj EEN-a je internacionalizacija poslovanja i pronalazak poslovnih partnera, odnosno povezivanje tvrtki pomoću svojih kontakata u preko 50 zemalja.

   Alat koji nam uvelike pri tome pomaže je tzv. baza poslovne suradnje u koju se tvrtke mogu registrirati. Mi Vam šaljemo 2 obrasca (poslovne ponudu ili potražnju). Ovisno o tome, nudite ili potražujete neki oblik suradnje, popunjavate obrazac što konkretnije i opširnije. Obzirom da se radi o traženju stranog partnera i upisa profila u internacionalnu bazu, obrazac bi se trebao popuniti na engleskom jeziku.

   Novonastali profil Vaše tvrtke će morati proći validaciju i nakon toga će biti objavljen u zemljama koje su također uključene u EEN, njih 50-ak. Ukoliko zatim bude upita za Vaš profil od strane inozemnih tvrtki, bit ćete obaviješteni mailom. Napominjem da je ova usluga potpuno besplatna.

   Ukoliko želite već sada pregledati Bazu poslovne suradnje, možete to učiniti jednostavnom registracijom na naslovnici naše web stranice: www.een.hr. Ako Vam se neka ponuda učini zanimljivom, slobodno nas kontaktirajte za više podataka o stranoj tvrtki.

    

 • Na koga se odnosi Zakon o uslugama?
  • Zakonom o uslugama (Narodne novine, broj: 80/2011.), u daljnjem tekstu: Zakon, u hrvatsko zakonodavstvo implementirana je Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Predmetni Zakon u Republici Hrvatskoj uređuje opći pravni okvir za slobodu pružanja usluga i pravo poslovnog nastana te obuhvaća veliki broj uslužnih djelatnosti koje se naplaćuju.

   Zakon se primjenjuje na usluge koje pružaju pružatelji usluga s pravom na poslovni nastan na teritoriju Republike Hrvatske ili u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, u daljnjem tekstu: država ugovornica EGP-a. Zakon se ne primjenjuje na pružatelje usluga sa poslovnim nastanom izvan teritorija država ugovornica EGP-a.

   Zakon predstavlja horizontalni propis te ne uređuje i ne propisuje posebne uvjete za obavljanje pojedine uslužne djelatnosti. Propisivanje pojedinačnih uvjeta i postupaka za obavljanje i pružanje određenih uslužnih djelatnosti u nadležnosti je sektorskih propisa.

   Temeljem Zakona, ukoliko pružatelj usluge već ima poslovni nastan u jednoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP), a u Republici Hrvatskoj svoje usluge želi pružati privremeno ili povremeno, nije dužan poslovno se nastaniti u Republici Hrvatskoj. Naime, ako pružatelj usluge u nekoj od država ugovornica EGP-a ima poslovni nastan, a u Republici Hrvatskoj svoje usluge želi pružati povremeno/privremeno u tom slučaju pružatelj usluge može (ali ne mora) imati sekundarni poslovni nastan (sjedište ili podružnica). U tom slučaju može se pozvati na slobodu pružanja usluga.

   Slobodu pružanja usluga obilježava odsutnost stabilnog i kontinuiranog sudjelovanja u gospodarskom životu države domaćina. Sloboda prekograničnog pružanja usluga znači da ako pružatelj usluge ima jedan poslovni nastan, ne mora imati i drugi ako uslugu pruža privremeno ili povremeno. Činjenica da je aktivnost privremena ne znači da pružatelj ne smije posjedovati neku vrstu infrastrukture u državi članici u kojoj pruža uslugu, kao na primjer ured, poslovne prostore ili savjetovalište, ukoliko je takva infrastruktura nužna za pružanje dotične usluge.

   S druge strane, ukoliko pružatelj usluge svoje usluge želi u Republici Hrvatskoj pružati stalno, tada je dužan poslovno se nastaniti sukladno pravnim propisima Republike Hrvatske. Poslovni nastan iziskuje integraciju u gospodarstvo države domaćina, što uključuje pridobivanje primatelja usluge u toj državi na osnovi stabilnog sjedišta poslovanja. Poslovni nastan označava stvarno izvođenje gospodarske djelatnosti od strane pružatelja usluga u neodređenom vremenskom razdoblju i sa stalnom infrastrukturom. Poslovni nastan obilježava trajno pružanje usluga s time da isti ne mora biti u obliku društva kćeri, podružnice ili agencije, ali mora uključivati ured kojim upravlja osoblje pružatelja ili neovisna osoba, trajno ovlaštena da djeluje u ime tvrtke.

   Pri razlikovanju slobode pružanja usluga i poslovnog nastana treba voditi računa ne samo o vremenskom trajanju, nego i o redovitosti, periodičnosti i stalnosti pružanja usluga. Slijedom navedenog proizlazi, a sukladno zaključcima Suda EU, da se ne smiju određivati opća vremenska ograničenja radi razlikovanja između poslovnog nastana i slobode pružanja usluga. Da li se radi o povremenom, privremenom ili trajnom pružanju usluga procjenjuje se od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir sve gore navedene kriterije.

 • Što je EU potvrda i čemu služi?
  • EU potvrda izdaje se hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije. Izdaje se posebno za svaku državu članicu ovisno o prostoru gdje se namjerava pružati usluga tj. obavljati djelatnost.

   Izgled i sadržaj EU potvrde propisan je Pravilnikom o izdavanju EU potvrde NN 123/15, a njome se potvrđuje da je osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

   Hrvatska gospodarska komora je nadležna za izdavanje EU potvrde za pravne osobe, a zahtjevi se šalju u Odjel za poslovne informacije, mail: info@hgk.hr.

 • Koji su dostupni EU fondovi za turistički sektor?
 • Što znači Direktiva o paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima i kad je donesena?
  • Direktiva (EU) 2015/2302  o paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima objavljena je 11. prosinca 2015. u Službenom listu EU, a sve države članice EU pa tako i Hrvatska, dužne su uskladiti nacionalna zakonodavstva s odredbama Direktive do 1.siječnja 2018. godine.

   Prethodna Direktiva 90/314 koja se trenutno primjenjuje, donesena je još  1990. godine i utvrđivala je niz prava potrošača u odnosu na putovanja u paket aranžmanima. No, od njenog donošenja znatno se promijenilo tržište usluga putovanja. Internet je, uz tradicionalne distribucijske lance, postao sve važniji kanal putem kojega se usluge putovanja nude i prodaju.

   Usluge putovanja ne kombiniraju se samo u obliku tradicionalnih unaprijed utvrđenih paket aranžmana, nego se često kombiniraju tako da se prilagode kupcu, a mnoge od tih kombinacija nalaze se u “sivoj zoni” ili nisu jasno obuhvaćene starom direktivom. Stoga je cilj nove Direktive bio prilagoditi područje zaštite kako bi se u obzir uzeo taj razvoj, poboljšati transparentnost te povećati pravnu sigurnost za putnike i trgovce.

 • Koji su kriteriji za proglašenje investicijskog projekta strateškim?
  • Strateškim projektom smatrat će se projekt čijom se provedbom stvaraju uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, koji znatno pridonose razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga, uvode i razvijaju nove tehnologije kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru i/ ili kojim se podiže ukupna razina sigurnosti i kvaliteta života građana i zaštita okoliša, koji pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost te koji u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša te znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i udovoljava ovim kriterijima:

   1. u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i
   2. ima vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaku ili veću od 150.000.000 kuna ili
   3. ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa Europske unije, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova projekta jednaka je ili veća od 75.000.000,00 kuna ili
   4. ostvaruje se na potpomognutim područjima, odnosno na području jedinica područne (regionalne) samouprave I. skupine ili na području jedinica lokalne samouprave I. i II. skupine, sukladno s propisom kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na potpomognutom području jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili
   5. ostvaruje se na otocima, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na otocima jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili
   6. za projekte koji spadaju u područje poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna.
 • Koje informacije HGK može pružiti o uvjetima poslovanja na pojedinom inozemnom tržištu?
  • Hrvatska gospodarska komora redovito pruža informacije o postojećim ugovorima o slobodnoj trgovini te trenutnim trgovinskim odnosima između EU i trećih tržišta, visini carine za određene tarifne brojeve pri izvozu na treća tržišta, trgovinskim preprekama, izvoznoj i uvoznoj dokumentaciji te o inozemnom poreznom sustavu. Nadalje, tvrtke mogu dobiti informacije i analitičke prikaze gospodarsko-političke situacije na pojedinom tržištu, bilateralnih ugovora potpisanih s pojedinom zemljom, specifičnostima u poslovanju te statistici robne razmjene Hrvatske sa svakom pojedinom zemljom.

   HGK redovito organizira i brojne edukacije hrvatskih tvrtki, u vezi sa specifičnošću poslovanja na pojedinim tržištima, aktualnostima u vanjsko-trgovinskom poslovanju te ostalim temama povezanima s internacionalizacijom njihova poslovanja. Sektor za međunarodne poslove i EU, u suradnji s Međunarodnom trgovačkom komorom, izdaje i brojne publikacije o vanjskotrgovinskom poslovanju.

 • Kako nam HGK može pomoći u povezivanju s potencijalnim poslovnim partnerima u inozemstvu?
  • Hrvatska gospodarska komora organizira brojne posjete inozemnih gospodarskih delegacija u Hrvatsku te posjete hrvatskih gospodarstvenika u inozemstvo. Prilikom navedenih posjeta redovno organiziramo individualne poslovne sastanke i umrežavanje s predstavnicima inozemnih tvrtki, udruženja i institucija. Kontaktirajte Sektor za međunarodne poslove i EU kako bismo vas izvijestili koje su posjete u najavi ili pratite naše aktivnosti na web stranici Sektora.

   Također, HGK Vam može dostaviti popis potencijalnih poslovnih partnera u inozemstvu. Slobodno uputite svoj upit Sektoru za međunarodne poslove i EU koji će vam, na temelju vašeg iskazanog interesa za pojedino tržište, dostaviti prijedlog tvrtki za suradnju.

    

 • Kako odabrati pouzdanog partnera na stranom tržištu?
  • Pri odabiru poslovnog partnera u inozemstvu preporučujemo unaprijed izvršiti provjeru navedene tvrtke zbog učestalih pritužbi članica na prijevare, posebno u poslovanju s tvrtkama iz trećih tržišta.

   Stoga preporučamo sljedeće:

   • izradu bonitetnog izvješća o potencijalnom partneru (bonitete izrađuju bonitetne kuće u Hrvatskoj);
   • potpisivanje ugovora u kojem se navodi Stalno arbitražno sudište pri HGK ili neki međunarodni sud (npr. Arbitražni sud Međunarodne trgovačke komore (ICC) u Parizu) kao nadležan u slučaju spora;
   • korištenje instrumenata osiguranja naplate potraživanja.

   Za sve savjete i pojašnjenja kontaktirati odgovornu osobu HGK u Sektoru za međunarodne poslove i EU.

 • Možemo li dobivati redovite obavijesti o međunarodnim tenderima?
  • Nova usluga  Hrvatske gospodarske komore tenderi.hgk.hr  osmišljena je s ciljem da se svim tvrtkama članicama olakša i automatizira pristup dostupnim informacijama o konkretnim poslovnim prilikama na inozemnim tržištima. Na istoimenom portalu redovito se objavljuju javnonabavni natječaji pojedinih nacionalnih državnih i javnih institucija te natječaji međunarodnih multilateralnih organizacija (UN, EU, EBRD, i dr.)

   Svi predstavnici tvrtki zainteresiranih za izvoz roba i usluga na inozemna tržišta mogu na navedenoj web stranici izvršiti registraciju za besplatno korištenje ove usluge nakon čega će im se, sukladno međunarodnim javnonabavnim kodovima (CPV) koje odaberu, elektronskom poštom automatski direktno dostavljati sve relevantne obavijesti o novoobjavljenim inozemnim natječajima.

 • Postoje li poticaji za ulaganja u RH te koji su?
  • Zakonom o poticanju ulaganja (NN 102/15) su utvrđene potpore radi poticanja ulaganja i pravni okvir kojim se stvaraju pretpostavke za povećanje broja i kvalitete projekata ulaganja koji će se realizirati u Republici Hrvatskoj, a odnose se na investicijske projekte u:

   • proizvodno prerađivačkim aktivnostima
   • razvojno-inovacijskim aktivnostima
   • aktivnostima poslovne podrške
   • aktivnostima usluga visoke dodatne vrijednosti

   Potpore uključuju:

   • porezne potpore za mikropoduzetnike
   • porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
   • potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
   • potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
   • potpore za:

   -  razvojno-inovacijske aktivnosti

   -  aktivnosti poslovne podrške

   -  aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,

   • potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja,
   • potpore za radno-intenzivne projekte ulaganja

    Minimalna ulaganja za ostvarivanje potpora:

   • za mikro poduzetnike je 50.000 eura uz obavezu otvaranja 3 nova radna mjesta
   • za SME i velike poduzetnike je 150.000 eura uz obavezu otvaranja 5 radnih mjesta

   Prijave za korištenje potpore radi poticanja ulaganja moraju biti podnesene nadležnom ministarstvu prije početka projekta ulaganja!

   Početak ulaganja: početak građevinskih radova ili prva preuzeta obveza u smislu narudžbe opreme, pri čemu su isključene pripremne studije izvedivosti.

   Nadležnost ministarstva:

   Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

   Prilikom odobravanja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja, ukoliko je poduzetnik odnosno projekt ulaganja već korisnik nekog poticaja iz drugih izvora (npr. kredit HBOR-a, ili nešto drugo) ili korisnik sredstava fondova EU, iznosi svih potpora se uzimaju u obzir i kumuliraju prilikom izračunavanja potpora koji bi se trebao odobriti temeljem navedenog Zakona.

 • Na koji način HGK može posredovati pri promociji investicijskog projekta
  • Pri Sektoru za međunarodne poslove i EU u HGK djeluje Odjel za privlačenje investicija čije se aktivnosti i djelatnost odnose na promociju ulagačkih potencijala RH i pružanje informacija potencijalnim ulagačima o konkretnim projektima u RH te na potporu stranim i domaćim ulagačima u identificiranju i provedbi investicijskih projekata.

   Jedna od aktivnosti Odjela za privlačenje investicija HGK je i promocija već razrađenih investicijskih projekata (sa što potpunijom projektnom dokumentacijom) putem on-line Kataloga investicijskih projekata koji je i pripremljen s ciljem davanja objedinjenog pregleda i informacija o investicijskim mogućnostima Republike Hrvatske, kako bi se potencijalnim ulagačima olakšao pristup informacijama. Katalog daje pregled brownfield i greenfield projekata u RH za koje se traži investitor / strateški partner ili se nudi neki drugi oblik poslovne suradnje. Projekti se prema unaprijed određenim kriterijima javno objavljuju u  Katalogu.

   Ukoliko postoji interes za ovakav oblik promocije u traženju ulagača/ strateškog partnera potrebno je dostaviti Odjelu za privlačenje investicija aktualne informacije o predmetnom projektu. U svrhu olakšanja dostave potrebnih informacija, izrađen je obrazac s osnovnim parametrima koji su potrebni za upis u online Katalog. Obrazac je potrebno dostaviti ispunjen na hrvatskom i engleskom jeziku, u obliku u kojem se može vršiti obrada teksta. Mogu se dostaviti i vizualna obilježja projekta koja bi se moglo objaviti u njegovom prikazu (ukoliko nositelj projekta istima raspolaže).

   Na temelju dostavljenih informacija i dokumentacije, procjenjuje se mogućnost objave projekta u Katalogu nakon čega se o navedenome obavještava nositelj projekta.

   Osim ovog načina promocije, Odjel za privlačenje investicija organizira i sudjeluje u gospodarskim izaslanstvima i međunarodnim konferencijama u zemlji i inozemstvu pri čemu se drže prezentacije o Hrvatskoj kao privlačnoj destinaciji za ulaganja te promoviraju projekti prema procjeni interesa nositelja projekta i inozemnih sudionika na određenim događanjima. Isto tako se prema individualnom interesu predlažu potencijalnim ulagačima projekti o kojima Odjel ima saznanja.

 • Kako roba stječe nepreferencijalno podrijetlo?
  • EU nepreferencijalna pravila podrijetla propisana su:

   • člancima 22. do 26. Uredbe Vijeća br. 2913/92 (Carinski zakonik Zajednice SL L 302/1992) i
   • člancima 35. do 65. i prilozima 9. do11. Uredbe Komisije br. 2454/93 (Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice – SL L 253/1993).

   Roba može steći nepreferencijalno podrijetlo na jedan od dva načina, ovisno je li:

    - u cijelosti dobivena u jednoj državi ili

    - se proizvodi u više država – podrijetlom se smatra država u kojoj je prošla posljednju bitnu gospodarski opravdanu obradu ili preradu u za to opremljenoj tvrtki koja dovodi do proizvodnje novih proizvoda ili predstavlja važnu fazu proizvodnje.

   Kriterij posljednje bitne gospodarski opravdane obrade ili prerade može se dokazati na slijedeća tri načina:

   1. promjena tarifnog broja
   2. zadovoljena pravila iz propisa obrade ili prerade nad robom bez podrijetla
   3. kriterij dodane vrijednosti
 • Kako možemo prijaviti projekt na EU natječaj i gdje možemo pronaći informacije o natječajima i fondovima Europske unije?
  • Odjel za EU poslove, fondove i programe bavi se praćenjem politika Europske unije te aktualnosti na nacionalnoj i europskoj razini, vezanih uz EU tematiku. Aktivno, u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HGK, radi na zastupanju interesa članica HGK u tijelima EU koristeći infrastrukturu nacionalnih i europskih udruženja. Gospodarstvenicima pruža pomoć u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova, ali i drugih dostupnih izvora financiranja poslovanja kroz individualna savjetovanja, edukativne radionice i seminare. Odjel sudjeluje u postupku programiranja i praćenja implementacije fondova EU. Jednako tako Odjel za EU je aktivan i u prijavama projekata HGK (samostalno ili u konzorciju) na otvorene EU natječaje te koordinira rad ostalih organizacijskih jedinica u procesu apliciranja na EU natječaje. U okviru Odjela za EU djeluje Zajednica poslovnih savjetnika koja okuplja više od 200 članica koje pružaju usluge poslovnog savjetovanja.

   Pretražite našu Bazu s više od 500 EU projekata poslovnih savjetnika i pronađite konzultanta koji vam može pomoći pri pripremi natječajne dokumentacije odnosno prijavi projekta. Baza EU projekata poslovnih savjetnika nalazi se na sljedećoj poveznici.

   Pregled svih najavljenih i trenutno otvorenih EU natječaja možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

   Odjel za Europsku poduzetničku mrežu, EU programe i fondove potpore za mala i srednja poduzeća bavi se pružanjem potpore pri stupanju na strana tržišta i to kroz sustavno informiranje, educiranje o svim aspektima EU djelatnosti, savjetovanje kako doći do izvora financiranja za vlastite projekte, pronalazak poslovnih partnera, pružanje pomoći pri komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija, sudjelovanje u velikim europskim istraživačkim projektima itd. U sastavu Odjela djeluje i Europska poduzetnička mreža (EEN) (eng. Enterprise Europe Network - EEN) - projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa COSME za konkurentnost MSP-a. Hrvatska gospodarska komora je koordinator hrvatskog konzorcija, a ostali uključeni partneri su: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO, Tehnološki park Varaždin- TPV, TERA TEHNOPOLIS iz Osijeka, Znanstveno tehnološki park Sveučilišta u Rijeci - StepRi te Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu – UTT.

    

    

 • Kako steći pravo uporabe znakova HGK "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko"?
  • Pokretanjem "Projekta vizualnog označavanja hrvatskih pro­izvoda" Hrvatska gospodarska komora želi uspostaviti vizual­ni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu, i na taj način pomo­ći hrvatskim tvrtkama i proizvođačima.

   Znak Hrvatska kvaliteta (Croatian Quality) kupcu treba biti jamstvo da se radi o proizvodima koji jamačno predstavljaju sam vrh svjetske ponu­de u svojoj klasi.

   Proizvodi sa znakom Izvorno hrvatsko (Croatian Creation) imaju posebnu vri­jednost.

   Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a proizvedeni na području Republike Hrvatske ili su nastali/e kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

   Ukoliko Vaš proizvod ili usluga odgovaraju navedenom opisu potrebno je pokrenuti postupak za dodjelu prava uporabe znaka. Zahtjev za dodjelu pra­va uporabe znaka podnosi se, na propisanom obrascu, Odje­lu za upravljanje kvalitetom pri HGK. Više informacija o kri­terijima za dobivanje znaka, postupku prijave i provjere te troškovima postupka moguće je pronaći na sljedećoj strani­ci.

    

 • Koje sajmove organizira i sufinancira HGK?
  • Hrvatska gospodarska komora organizira nastup hrvatskih tvrtki na sajmovima na temelju Plana promocije hrvatskog gospodarstva – popisa tuzemnih i inozemnih sajmova na kojima se tijekom godine planira organizirati kolektivni nastup. Popis je dostupan na sljedećoj poveznici.

   Ukoliko članica iskaže interes za sudjelovanje na pojedinom sajmu koji je u skladu s Planom promocije slijedi organizacija sajma, odnosno nude se opći uvjeti izlaganja koji uređuju odnos organizatora i izlagača. Protokol prema kojemu HGK odlučuje o organiziranju nastupa hrvatskih tvrtki na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu, te o načinu podmirenja troškova tih nastupa možete pronaći ovdje.

    

 • Kako pokrenuti poduzetničku djelatnost?
  • HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske odnosno mjesto na kojem ćete dobiti sve informacije i obaviti većinu potrebnih radnji za osnivanje trgovačkog društva, otvaranje obrta i upis promjena u Registru poslovnih subjekata za postojeća trgovačka društva. Uz osnivanje trgovačkog društva i otvaranje obrta, HITRO.HR vam omogućava i pristup različitim državnim internetskim servisima.

    

 • Na koji se način određuje visina članarine HGK?
  • Sve članice obavezne su plaćati članarinu HGK čija visina ovisi o veličini tvrtke. Sve informacije i kriterije o visini članarine sadržane su u Odluci o financiranju HGK koju donosi Skupština HGK svake godine za sljedeću godinu. Odluku potražite na sljedećoj poveznici.

 • Moja tvrtka ne radi, a dobio sam ovrhu od Porezne uprave. Što trebam učiniti?
  • Ako je vaša tvrtka u stečaju potrebno je podnijeti zahtjev za oslobađanjem od članarine HGK koji mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva. Taj je zahtjev potrebno dostaviti na adresu HGK, Pravna služba, Rooseveltov trg 2, Zagreb, a uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju o provedenom postupku stečaja, odnosno Odluku o obustavi poslovanja stečajnog dužnika ili Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dobivenog od nadležnog trgovačkog suda. Ukoliko se radi o stečajnom postupku po starom stečajnom zakonu, prije 2015. godine, potrebno je uz ovjereni zahtjev za oslobađanjem od članarine dostaviti Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nadležnog trgovačkog suda.

   Ako je vaša tvrtka u likvidaciji potrebno je podnijeti potpisani zahtjev za oslobađanjem od članarine kojeg je potrebno dostaviti na adresu HGK, Pravna služba, Rooseveltov trg 2, Zagreb i uz njega priložiti Rješenje o upisu Odluke o likvidaciji trgovačkog društva u Sudskom registru trgovačkog suda.

 • Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina?
  • Posredovanjem u prometu nekretnina mogu se uz naknadu baviti samo posrednici koji ispunjavaju uvjete sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14).

   Uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, propisani su člancima 4.-14. Zakona, dok su odredbama članka 18. Zakona propisani opći uvjeti poslovanja.

   Osnovni uvjeti koje posrednik treba ispuniti kako bi ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i upisao se u Registar posrednika su da ima ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina, te da ima ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika.

   Posrednik može započeti obavljati djelatnost posredovanja danom prijama Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, a koje donosi Ministarstvo gospodarstvo.

 • Gdje se može dobiti EU potvrda?
  • Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju za hrvatske građane otvorilo se veliko europsko tržište, te mogućnost rada i zapošljavanja u skladu sa svojim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima, pod jednakim uvjetima koje moraju ispunjavati državljani zemlje domaćina.

   EU potvrdu za pravne osobe izdaje Hrvatska gospodarska komora na temelju Pravilnika o izdavanju EU potvrde (“Narodne novine”, broj 123/15)

   Kontakt:

   ODJEL ZA POSLOVNE INFORMACIJE
   Tel: +385 1 4606 708
   Fax: +385 1 4606 782

   E-mail: info@hgk.hr
   E-mail: amatulin@hgk.hr
   Tel: + 385 (01) 4606 776
   E-mail: ajambrecina@hgk.hr
   Tel: +385 (01) 4606 774

 • Koje su glavne prednosti ATA karneta?
   • Znatno se reduciraju troškovi
   • Moguće je putovati više puta kroz godinu dana
   • Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažiranja špeditera).
 • Koliko vrijedi ATA karnet?
  • ATA karnet kao dokument vrijedi godinu dana. Podrokove za povrat robe određuje carina pri prelasku granica, a maksimalno može biti godina dana.

 • Tko može koristiti ATA karnet?
  • ATA karnet može koristiti i fizička osoba i tvrtka. Pri tome fizička osoba mora imati prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a tvrtka mora biti registrirana na teritoriju Republike Hrvatske.

 • Za koju robu se može koristiti ATA karnet?
  • Nekoliko primjera robe:

   • uzorci ili reklamni materijal – uzorci ili reklamni materijal koji se nosi na prezentaciju kod točno definiranog poslovnog partnera. Primjerice, nakit, odjeća, obuća;
   • sajmovi i izložbe – uzorci za sajam i izložbe, oprema za štand, knjige, slike;
   • stručna oprema - alat za popravke, glazbeni instrumenti, kazališne scenografije, narodne nošnje, medicinski instrumenti, fotografska oprema, snimateljska oprema, ozvučenje koncerata;
   • ostalo – prijenosna računala i ostala oprema za potrebe edukacija i znanstvenih svrha, projektori, sportska oprema, trkaći automobili i motori, konji (za natjecanja ili preglede na klinici).

   Roba navedena u ATA karnetu smije se koristiti samo za unaprijed predviđenu namjenu, odnosno najčešće za potrebe izložbi, sajmova, kongresa, prezentacija, edukacija, natjecanja, utrka i snimanja.

 • Što je zabranjeno kod korištenja ATA karneta?
  • Temeljem ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva roba, te roba namijenjena preradi, obradi ili popravku.

   S robom navedenom na ATA karnetu ne smije se ostvarivati nikakva komercijalna djelatnost (prodaja, iznajmljivanje).

   ATA karnet se ne smije koristiti za privatne svrhe, već morate biti angažirani i pozvani (posjedovati neki oblik pozivnog pisma) gdje je jasno vidljivo da se po završetku toga što obavljate vraćate u matičnu zemlju.

 • Koja je cijena ATA karneta?
  • Postoje 2 troška za nositelja karneta – trošak kupovine tiskanica i trošak ovjere ATA karneta.

   1. Trošak kupovine tiskanica:

   Jedna tiskanica (1 list) ATA karneta košta 5,00 kn. Ukupan broj tiskanica u dokumentu ATA karneta ovisi o broju graničnih prijelaza koja se na putovanju namjeravaju prijeći. Primjerice, osnovni set ATA karneta za odlazak u jednu zemlju s kojom Hrvatska (Europska Unija) direktno graniči (nema tranzitnih zemalja) ima 8 listova, odnosno košta 40,00 kn.

   Tiskanica ATA karneta (1 list):   5,00 kn

   1. Trošak ovjere:

   Za vrijednost robe do 50.000,00 kn po karnetu

   -          Za članice HGK (d.d.,d.o.o.,j.d.o.o.):  300,00 kn

   -          Za ostale (obrti, fizičke osobe,udruge,društva):     400,00 kn

   Za vrijednost robe iznad 50.000,00 kn po karnetu:         

   -          Za članice HGK (d.d., d.o.o.,j.d.o.o.): 0,7% od vrijednosti robe

   -          Za ostale (obrti, fizičke osobe, udruge, društva):   1% od vrijednosti robe

 • Kakva je procedura kupovine i ispunjavanja ATA karneta?
  • Najprije je potrebno doći kupiti tiskanice. Tiskanice se mogu kupiti u svim županijskim komorama. Nakon kupovine, potrebno je na vlastitom računalu ispuniti formulare, isprintati tekst na tiskanice te doći na ovjeru u Hrvatsku gospodarsku komoru. Od trenutka predaje na ovjeru, računajte da je rok za ovjeru ATA karneta jedan dan.

 • Može li se više puta u godini dana putovati s ATA karnetom?
  • Unutar godine dana moguće je više puta putovati. ATA karnet kao dokument vrijedi godinu dana, međutim, ako se ide na dodatno putovanje, potrebno je kupiti dodatne uložne listove (tiskanice). Primjerice, cijena jednog seta uložnih listova za ponovni odlazak u neku zemlju s kojom Hrvatska (Europska Unija) direktno graniči (nema tranzitnih zemalja) košta 20,00 kn.

   Kod dodatnih putovanja po postojećem karnetu ne plaća se ponovno ovjera.

 • Što napraviti u slučaju komplikacija s ATA karnetom na putovanju?
  • U slučaju bilo kakvih komplikacija s dokumentom na putovanju, potrebno je čim prije javiti se izdavatelju, odnosno Hrvatskoj gospodarskoj komori.