Pritiskom na plave znakove pogledajte propis koji vas zanima:

  • Zakon o gradnji (NN 153/13)

  • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

  • Zakon o građevnim proizvodima (NN broj 76/13., 30/14.)

  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZV, NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) (u procesu donošenja je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu)

  • Uredba o održavanju zgrada (NN 91/96)