Zakoni

 • Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15, 114/18, 110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19)
 • Napomena: ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja je stupila na snagu 1. lipnja 2017.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 115/16)

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19)
 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN br. 46/13)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN br. 98/12)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN br. 37/14, 154/14)

Pravilnici

 • Pravilnik o manje složenim radovima (NN br. 14/20
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19)
 • Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata (NN, br. 64/14, 41/15, 105/1561/16, 20/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika.
 • Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN br. 118/19)
 • Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda
 • Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN, br. 103/08147/0987/10129/11), osim odredaba članka 4. stavaka 4. i 5., članka 16. i Tablice 1. toga Pravilnika i Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN, br. 103/08).
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN br. 98/99, 29/03, 20/17)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN br. 113/08)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN br. 85/15)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 15/19)
 • Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN br. 32/14, 69/14, 27/15)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN br. 42/14)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN br. 43/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN br. 47/14)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)
 • Napomena: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, i 77/17).  Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN br. 81/12, 29/13 i 78/13) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
 • Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14, 98/19)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN br.  73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN br.  73/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (NN br.  77/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN br. 129/15)

Tehnički propisi

 • Tehnički propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)
 • Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
 • Radi bolje primjene propisa objavljujemo kartu godišnjeg br.a grmljavinskih dana Republike Hrvatske u boji Napomena: U slučaju spora mjerodavna je karta iz Priloga 1. Tehničkog propisa (NN br. 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) - stupio na snagu 1. siječnja 2016. 
 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN br. 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) - stupio na snagu 4. ožujka 2017.
 • Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN br. 01/07)
 • Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN br. 121/0758/09125/10136/12)
 • Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN br. 112/08125/1073/12136/12)
 • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN br. 119/09125/10136/12)
 • Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/0914/10125/10136/12
 • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN br. 80/13) Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (4. ožujka 2017. godine) ovi Tehnički propisi prestaju važiti, uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15). Nadalje, glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano prema tim Tehničkim propisima smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije
 • Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN br. 53/17)  - stupio na snagu 15. lipnja 2017.