Zakoni

 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o gradnji (NN 20/2017)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)
 • Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/1330/14)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/0945/11)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN78/15)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16,  9/17) 

Pravilnici

 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/9929/0320/17)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/0220/17)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14) prestaju važiti odredbe članka 12. i članka 13. ovoga Pravilnika
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) NAPOMENA: Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 108/04)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08147/0987/10129/11)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 85/15
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06135/1014/1155/12)
 • Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/1469/14 27/15)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN 47/14)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14150/14133/1522/1649/1687/16)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/1441/15105/1561/1620/17
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14107/1520/17)
 • Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrada (NN 77/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst (NN 29/8336/8542/86)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/9839/0445/04163/04148/109/11)
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana (NN 135/10)
 • Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/1456/14)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/1419/15
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/1441/1567/1623/17)
 • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja (NN 122/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15) 

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 08/1737/17)  
 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN 46/13)  
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12)  
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14154/14)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja (NN 115/15)
 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 11/15

Tehnički propisi

Popis svih propisa i nekih važećih odredbi iz zakona koji nisu na snazi, a koji reguliraju ovo područje dostupan je na webu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr u rubrici Propisi.