SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj inicijative SEPA-e  je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u Hrvatskoj

S pristupanjem Europskoj uniji krajnji rok migracije na SEPA-u koji je definiran Uredbom 260/2012 obvezujući je i za Republiku Hrvatsku. U tu svrhu, na inicijativu Nacionalnog odbora za platni promet, pokrenut je nacionalni projekt SEPA u Republici Hrvatskoj.

Krajnji rok za migraciju na SEPA-ine platne instrumente za države članice koje nemaju euro kao valutu, pa tako i za Republiku Hrvatsku, je 31. listopada 2016. godine. Propisani rokovi odnose se na SEPA-in kreditni transfer i SEPA-ino izravno terećenje.

Sve o projektu SEPA u Republici Hrvatskoj možete pronaći na www.sepa.hr