O Udruženju

Grupacije • Aktivnosti Udruženja • Aktualno • Dokumenti

U Sektoru za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore, u okviru Pododjela za zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje djeluje Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu.

Udruženje svoj rad realizira sljedećim aktivnostima:

 • Kontinuirano praćenje zakonske regulative i pokretanje inicijative za nadopunu i kvalitetnu izmjenu zakona, propisa i provedbenih mjera radi poboljšanja stanja i pozicije djelatnosti reciklaže.
 • Zalaganje za donošenje zakonskih mjera koje propisuju poticaje i mogućnosti korištenja olakšica oslobađanjem od poreza, carine, javnih naknada i pristojbi za proizvode, opremu i uređaje koji pridonose zaštiti okoliša.
 • Iznalaženje i poticanje otvaranja povoljnih kreditnih linija u službi zaštite okoliša.
 • Promicanje osnivanja sustava i mreža za odvojeno skupljanje korisnih komponenti iz tehnološkog, ambalažnog, komunalnog i drugog iskoristivog, dosad nejasno razvrstanog, otpada po uzoru na njemački DSD i austrijski ARO sustav.
 • Uključivanje gradskih, županijskih i državnih vlasti i fondova u rješavanje problematike sakupljanja i recikliranja te u financiranje cjelovitih sustava sakupljanja i recikliranja ostataka i otpadaka.
 • Promocija Hrvatske burze otpada i sekundarnih sirovina, mjesečna analiza stanja ponude i potražnje s Hrvatske burze otpada i sekundarnih sirovina te praćenje ostvarenih transakcija.
 • Praćenje svjetskih trendova u tehnologijama sakupljanja i recikliranja otpada, organiziranje stručnih predavanja, seminara i rasprava te, u okviru mogućnosti, posjeta specijaliziranim sajmovima u zemlji i inozemstvu.
 • Promocija standarda ISO 9000 i ISO 14000 u tvrtkama.
 • Kontaktiranje i dogovaranje s korisnicima sekundarnih sirovina – željezarama, ljevaonicama, tvornicama papira, tvornicama stakla i drugima te postizanja partnerskih odnosa s njima i optimalnog zadovoljenja njihovih potreba i kvalitete, ali i korektnosti u njihovu plaćanju sekundarnih sirovina.

 

 • Predsjednik Udruženja:

Jerry Pajić, Metis d.d.
Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo
Tel.: +385 51 339 910, faks: +385 51 331 186
E-mail: metis@metis.hruprava@metis.hr 

 • Zamjenik predsjednika Udruženja i voditelj Grupacije za reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka:

Ilija Špikić, e-Kolektor d.o.o.
Čulinečka cesta 252, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 466 7387; faks: +385 1 466 8170
E-mail: info@ekolektor.com  

 • Zamjenik predsjednika Udruženja i voditelj Grupacije opasnih ostataka i otpadaka: 

Sead Muharemi, KEMIS-Termoclean d.o.o.
Slavonska Avenija 26/4, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 2406 303; faks: +385 1 2404 734
E-mail: info@kemis-termoclean.hr 

 • Voditelj Grupacije za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka:

Jerry Pajić, METIS d.d.
Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo
Tel.: +385 51 339 910, faks: +385 51 331 186
E-mail: metis@metis.hruprava@metis.hr  

 • Voditeljica Grupacije za termičku obradu otpada:

Tamara Tarnik, HEP d.d.
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 6322 111
E-mail: tamara.tarnik@hep.hr 

 • Sve informacije o Udruženju mogu se dobiti od poslovne tajnice:

Dijana Varlec, dipl. oec.HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
10000 Zagreb, Draškovićeva 45/IV
Tel.: +385 1 460 6764; faks: +385 1 460 6737
E-mail: dvarlec@hgk.hr; okolis@hgk.hr   

 

Contacts

 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 460 6705 Email: energetika@hgk.hr
 • Danijela Jemrić Tel: +385 1 460 6833 Email: djemric@hgk.hr
 • Josipa Martulaš expert associate Tel: +385 1 460 6729 Email: jmartulas@hgk.hr