Regionalni razvoj - potpomognuta područja

HGK
Ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja

Zakon o regionalnom razvoju donesen je u prosincu 2014. godine. s kojim se uređuju ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem RH, kao i ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, kao i poticanje razvoja tih područja. Potpomognuto područje je područje Republike Hrvatske koje prema stupnju razvijenosti značajno zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. Ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na indeksu razvijenosti, a provodi se svakih pet godina.
Jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koje ne ispunjavaju uvjete za zadržavanje statusa potpomognutog područja osigutat će se u prijelaznom razdoblju pomoć iz državnog proračuna u trajanju od najdulje tri godine od dana stupanja na snagu odluke o razvrstavanju.

Potpomognuta područja definiraju se na razini  jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14), status potpomognutog područja stječe:

  • jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstana u I. skupinu
  • jedinica lokalne samouprave razvrstana u  I. i II. skupinu

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Vlada RH donijela je 27. prosinca 2013. godine Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o indeksu razvijenosti.
Vrijednost indeksa razvijenosti umanjuje se za 10 postotnih bodova za jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u prvu i drugu skupinu područja posebne državne skrbi, a kojima indeks razvijenosti prelazi 75% prosjeka Republike Hrvatske.