Project InnovaMare and SUSHI DROP – Roundtable/Conference


Objavljeno: 26. 03. 2021. , Ažurirano: 22. 04. 2021.


Prijavite se na okrugli stol / konferenciju Inovativna rješenja za održivost Jadranskog mora koji zajednički organiziraju strateški projekt InnovaMare i projekt SUSHI DROP, a koji će se održati u utorak 27. i srijedu, 28. travnja, u Zadru i online.

Projekt InnovaMare osmišljen je kako bi se razvio i uspostavio model inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe praćenja, kontrole i nadzora onečišćenja u Jadranskom moru. Jedan od glavnih izazova projekta InnovaMare je povećanje učinkovitosti inovacijskih aktivnosti u relevantnim područjima plave ekonomije – povećanjem prijenosa znanja unutar područja suradnje.

Projekt SUSHI DROP (SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing) se bavi razvojem prilagođenog podvodnog drona (UUV tehnologija) s akustičnom opremom i optičkom tehnologijom, a za potrebe razvoja neinvazivne metode procjene stanja okolišnog staništa, populacije ribljih stokova i općenito praćenje stanja bioraznolikosti morskih ekosustava na područjima gdje nije moguće klasično uzorkovanje.

Cilj ove suradnje je kombiniranje znanja, iskustva i informacija sa strateške i operativne razine s ciljem razvoja novih inovativnih rješenja kroz inovacijski ekosustav kojemu je misija održivost Jadranskog mora.

Fokus ovog događaja je okupiti dionike – donositelje odluka na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, kao i znanstveno-istraživačku zajednicu te otvoriti raspravu o razvoju inovativnih rješenja kroz inovacijski ekosustav u području plavog rasta.

Prvi dan, 27. travnja 2021., naglasak je stavljen na InnovaMare projekt i važnost donositelja odluka pri kreiranju i održivosti inovacijskog ekosustava kao na i važnost dostupnosti izvora financiranja u razvoju novih tehnoloških proizvoda i usluga za očuvanje Jadranskog mora.

Drugi dan, 28. travnja 2021., je posvećen rezultatima SUSHI DROP projekta i razvoju prilagođenog drona (UUV tehnologija) s akustičnom opremom i optičkom tehnologijom za potrebe razvoja neinvazivne metode procjene stanja okolišnog staništa, populacije ribljih stokova i općenito praćenje stanja bioraznolikosti morskih ekosustava te će se kroz primjere dobre prakse pokazati važnost koju tehnologija ima u tradiciji ribara i očuvanju Jadrana.

Okrugli stol / konferencija će biti održana prema rasporedu (na engleskom jeziku, .PDF, 206 kB), koji možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici. Sudjelovanje je besplatno i može se prisustvovati online, a registrirati se možete prijavom u nastavku teksta, zaključno s ponedjeljkom, 26. travnjem.

Dodatne informacije i upute za povezivanje događanje prijavljenima ćemo pravovremeno dostaviti. Predviđena je usluga simultanog prevođenja, a događaj će biti sniman.

Za sva dodatna pitanja o organizaciji možete se obratiti na e-mail adresu: innovamare@hgk.hr.

Uspješna suradnja projekta SUSHI DROP i strateškog projekta InnovaMare u okviru Interreg programa Italija – Hrvatska rezultirala je organizacijom ovog zajedničkog događaja u području plave ekonomije. Organizatori ovog okruglog stola / konferencije su Sveučilište u Rijeci i Hrvatska gospodarska komora, partneri na projektu InnovaMare, sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Alma Mater Studiorum – Sveučilištem u Bologni, partnerima na projektu SUSHI DROP.

Više informacija o projektima dostupno je na stranicama i društvenim mrežama:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register for the round table/conference Innovative Solutions for the Sustainability of the Adriatic Sea, which is jointly organized by the InnovaMare strategic project and the SUSHI DROP project which will be held on Tuesday, April 27 and Wednesday, April 28, in Zadar and online.

The InnovaMare project is designed to develop and establish a model of the innovation ecosystem in the field of underwater robotics and sensors for the purposes of monitoring, control and surveillance of pollution in the Adriatic Sea.

The SUSHI DROP project deals with the development of custom drones (UUV technology) with acoustic equipment and optical technology, and for the development of non-invasive methods of environmental habitat assessment, fish stocks and general monitoring of marine ecosystem biodiversity in areas where classical sampling is not possible.

One of the main challenges of the InnovaMare project is to increase the efficiency of innovation activities in the relevant areas of the blue economy - by increasing the transfer of knowledge within the area of cooperation.

The aim of this cooperation is to combine knowledge, experience and information from the strategic and operational level with the aim of developing new innovative solutions through the innovation ecosystem with a mission on the sustainability of the Adriatic Sea.

The focus of this event is to bring together stakeholders as decision-makers at the national, local and regional level as well as the scientific research community and open a discussion on the development of innovative solutions through the innovation ecosystem in the blue growth area.

On the first day, April 27, 2021, emphasis is placed on the InnovaMare project and the importance of decision-makers in creating and sustainability of the innovation ecosystem as well as the importance of the availability of funding sources in the development of new technological products and services for the preservation of the Adriatic Sea.

The second day, April 28, 2021, is dedicated to the results of the SUSHI DROP project and the development of adapted drones (UUV technology) with acoustic equipment and optical technology for the development of non-invasive methods for assessing the state of the environment, fish stocks and general monitoring of marine ecosystem biodiversity. examples of good practice will show the importance of technology in the tradition of fishermen and the preservation of the Adriatic.

The round table/conference will be held according to the AGENDA you can find below in the text on this page. Participation is free and can be attended online, and you can register using the form below this post until Monday, April 26, 2021.

Additional information and instructions for connecting to organized events will be provided to applicants in a timely manner. A simultaneous translation service is planned, and the event will be recorded.

For all additional questions about the organization, you can contact the e-mail address: innovamare@hgk.hr.

More information about the projects is available on the website and social networks: