Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 10. srpnja 2001. Odluku o osnivanju Udruženja marketinga. Na plenarnoj sjednici Udruženja marketinga HGK, održanoj 27. veljače 2017. jednoglasno su izabrani: predsjednik, zamjenik, dopredsjednici i članovi Vijeća Udruženja, kao i poslovni tajnik Udruženja,  a temeljem prijedloga članica Udruženja na mandatno razdoblje od 2017. do 2020. godine. Članice Udruženja su članice Hrvatske gospodarske komore koje se primarno bave djelatnošću iz odjeljka M-73.1 - Promidžba (reklama i propaganda) Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007.).

Udruženje marketinga uključuje članice HGK iz:

PODRUČJA M STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

odjeljka   73.1     Promidžba (reklama i propaganda)

Cilj rada Vijeća udruženja marketinga HGK je okupiti značajnu tržišnu snagu iz ove grane gospodarstva.

Svrha rada Vijeća udruženja marketinga je detektirati probleme na tržištu te predložiti mjere za promicanje i unapređivanje zajedničkih interesa članica uz institucionalnu podršku prema nadležnim tijelima. Zajedničkom suradnjom imamo priliku postići potrebne pomake u kvaliteti komuniciranja, kao i poštivanju postojećih pravila tržišnog komuniciranja, kako bismo unaprijedili vjerodostojnost i poboljšali ugled tržišnih komunikacija.

Rad Udruženja odvija se kroz Vijeće Udruženja kojeg čine najznačajniji predstavnici trgovačkih društava iz djelatnosti tržišnog komuniciranja. Vijeće se sastaje prema potrebama u rješavanju tekućih problema.

Predsjednik Udruženja marketinga: Božidar Abramović, OMNICOM MEDIA GRUPA d.o.o.

 

Aktualno:

Podržavajući inicijativu za uspostavljenjem samoregulacijske funkcije u hrvatskoj oglašivačkoj i praksi marketinškog komuniciranja, Udruženje marketinga HGK je prihvaćanjem ICC-evog Kodeksa oglašavanja i marketiškog komuniciranja  ponudilo temelje, orijentire i praktične smjernice za oglašivače, agencije i druge društvene subjekte i organizacije, a potrošačima zaštitu i višu društvenu odgovornost marketinškog komuniciranja. 

Kodeks donosi globalne smjernice i niz novosti u području marketinga i oglašavanja te predstavlja temelj samoregulacijskih mehanizama diljem svijeta. Svrha je Kodeksa osigurati društvenu odgovornost industrije te zaštitu potrošača promicanjem viskoih etičkih načela u marketinškoj komunikaciji i oglašavanju.

Prihvaćanjem ovog Kodeksa Udruženje marketinga HGK svojim će partnerima i svim subjektima marketinškog komuniciranja, odnosno oglašivačima, agencijama, medijima i drugima, preporučiti da se primjenjuju njegova opća i specifična pravila, ovisno o razvoju prakse, poticati i usmjeravati najbolju praksu i minimalne standarde u svim sektorima (industrija, političko oglašavanje, humanitarne aktivnosti...), svim oblicima oglašavanja (komparativno, zavaravajuće, oglašavanje ranjivim skupinama...) i svim ograničenjima oglašavanja (lijekovi, medicina...).

Za provedbu pojedinih aktivnosti glede primjene normi ovog Kodeksa Udruženje marketinga je imenovalo Etičko povjerenstvo u sastavu: Marinko Jurčević, Mario Fraculj i Kamilo Antolović, sva trojica stalni sudski vještaci za oglašavanje i marketing.

Povjerenstvo raspravlja, odlučuje i presuđuje o osnovanosti prigovora podnesenih zbog kršenja odredaba Kodeksa i drugih standarda uključivo i mišljenja o povredi propisa (zakoni, uredbe, pravilnici...). Način rada Etičkog povjerenstva utvrđen je putem Pravilnika o radu Etičkog povjerenstva.

Zahtjevi za tumačenjem se podnose u pisanom formatu na email adresu: marketing@hgk.hr