Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Shutterstock

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_40_1052.html