Pravilnik o statističkim standardima osiguranja

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_23_655.html