Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_7_92.html