Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2550.html