Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog prijevoza unutarnjim vodnim putovima

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_50_1338.html