Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica Hotel Medena d. d., Seget Donji, Hoteli Živogošće d. d., Živogošće, HTP Korčula d. d., Korčula i Medora hoteli i ljetovališta d. d., Podgora

Pixabay
Javna dražba za prodaju redovnih dionica navedenih društava održat će se 5. travnja 2017. godine.

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće, HTP KORČULA d.d., Korčula i MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., Podgora, u vlasništvu Republike Hrvatske, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

koja će se održati putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze

R. br.

Izdavatelj

Predmet dražbe

Temeljni kapital u HRK

Količina predmeta dražbe (broj dionica)

Od toga dionice u vlasništvu RH

Od toga dionice u vlasništvu DAB-a

Od toga dionice u vlasništvu HZMO-a

Nominalna vrijednost dionica u HRK

% u temeljnom kapitalu

Početna cijena prodaje paketa u HRK

Dražbovni korak u HRK

Datum održavanja javne dražbe

 

1

HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji

HMDN-R-A

140.454.600,00

42.803

13.925

28.878

0

5.564.390,00  

3,96

2.568.180,00  

32.102,25  

05.04.2017.

 

2

HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji

HMDN-R-A

140.454.600,00

42.803

0

42.803

0

5.564.390,00  

3,96

2.568.180,00  

32.102,25  

05.04.2017.

 

3

HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji

HMDN-R-A

140.454.600,00

42.803

0

42.803

0

5.564.390,00  

3,96

2.568.180,00  

32.102,25  

05.04.2017.

 

4

HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji

HMDN-R-A

140.454.600,00

42.803

0

18.286

24.517

5.564.390,00  

3,96

2.568.180,00  

32.102,25  

05.04.2017.

 

5

HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji

HMDN-R-A

140.454.600,00

42.804

0

0

42.804

5.564.520,00  

3,96

2.568.240,00  

32.103,00  

05.04.2017.

 

6

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće

HZVG-R-A

69.687.600,00

115.253

0

115.253

0

1.152.530,00  

1,65

2.328.120,00  

29.101,50  

05.04.2017.

 

7

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće

HZVG-R-A

69.687.600,00

115.254

7.929

42.642

64.683

1.152.540,00  

1,65

2.328.140,00  

29.101,75  

05.04.2017.

 

8

HTP KORČULA d.d., Korčula

HTPK-R-A

123.443.450,00

36.922

36.922

0

0

1.846.100,00  

1,50

2.658.384,00  

33.229,80  

05.04.2017.

 

9

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., Podgora

HPDG-R-A

52.662.500,00

101.942

112

74.140

27.690

1.019.420,00  

1,94

1.733.000,00  

21.662,50  

05.04.2017.

 

10

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., Podgora

HPDG-R-A

52.662.500,00

101.943

0

101.943

0

1.019.430,00  

1,94

1.733.020,00  

21.662,75  

05.04.2017.

 

 

UVJETI I NAČINI PRODAJE

Pojedinačni paketi dionica prodaju se po načelu "sve ili ništa".                                                                                                                                        

Pojedinačni paketi dionica prodavat će se na dražbi s varijabilnim završetkom sukladno Pravilima Zagrebačke burze.                                        

Vlasništvo nad ponuđenim dionicama mogu steći domaće i strane, pravne i fizičke osobe sukladno propisima Republike Hrvatske, tako da ih na Javnoj dražbi zastupa neki od članova Zagrebačke burze, prema vlastitom izboru. Na Javnoj dražbi ne može sudjelovati Kupac/Stjecatelj koji prije dana održavanja Javne dražbe nije položio novac za uplatu predložene početne cijene paketa dionica na račun člana Burze (brokera) koji će ga zastupati na Javnoj dražbi. Član Burze (broker) dužan je Burzi do početka održavanja javne dražbe odnosno do dana 05. travnja 2017. godine do 10 sati, dostaviti izvornik Izjave potpisane od strane ovlaštene osobe kojom jamči da je potencijalni Kupac/Sjecatelj izvršio uplatu kupovne cijene paketa dionica za koju će licitirati i da će član Burze (broker) uplatu kupovne cijene izvršiti na račun Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP ) u roku od najviše 2 (dva) radna dana od sklapanja Ugovora, u ime i za račun krajnjeg Kupca/Stjecatelja.                             

Odabrani Kupac/Stjecatelj dužan je u roku od najviše 4 (četiri) radna dana od dana održavanja Javne dražbe potpisati Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Društva (dalje u tekstu: Ugovor), kojim dionicama, kao zakonski zastupnik, upravlja CERP. Član Burze (broker) dužan je u ime i za račun krajnjeg Kupca/Stjecatelja u roku od 2 (dva) radna dana od dana potpisivanja Ugovora, uplatiti prodajnu cijenu postignutu na Javnoj dražbi na poslovni račun CERP-a, IBAN, HR6824020061100671869 kod Erste&Steiermaerkische Bank.                                                

Prodajna cijena postignuta na Javnoj dražbi uplaćuje se isključivo u kunama, a kao dan uplate smatra se dan kada je na poslovnom računu CERP -a evidentirana uplata prodajne cijene postignute na Javnoj dražbi. Ukoliko član Burze (broker) pravovremeno ne uplati prodajnu cijenu postignutu na Javnoj dražbi, CERP će o istome obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i Burzu.

Prodavatelji/Prenositelji se obvezuje u roku od najviše 4 (četiri) radna dana od dana evidentirane uplate prodajne cijene postignute na Javnoj dražbi na računu CERP-a, Stjecatelju izdati ispravu u kojoj će biti sadržana izjava prema kojoj pristaje i daje nalog da se izvrši prijenos dionica sa zastupničkog računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira CERP-a na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Stjecatelja koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (dalje u tekstu: SKDD).

Prilikom sklapanja Ugovora, odabrani Kupac/Stjecatelj, domaća ili strana, fizička ili pravna osoba mora priložiti podatke o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica za domaću ili stranu fizičku osobu, izvadak iz sudskog registra za domaću pravnu osobu, odnosno iz odgovarajućeg domicilnog registra za stranu pravnu osobu), uključujući i osobni identifikacijski broj (OIB) sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08).                                               

Prijenos dionica u SKDD -u izvršit će se temeljem Ugovora i isprave u kojoj će biti sadržana izjava prema kojoj Prodavatelji/Prenositelji pristaju i daju nalog da se izvrši prijenos dionica sa zastupničkog računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira CERP-a na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Stjecatelja koji se vodi u SKDD-u.

Stanje imovine i obveze Društva Kupci/Stjecatelji provjeravaju na svoj rizik i trošak.                                                                                                                 

CERP zadržava pravo na korekciju početne cijene i koraka promjene cijene dionica.                                                                                                                

Popis članova Zagrebačke burze, može se dobiti na adresi:                                                                                                                                                                   

ZAGREBAČKA  BURZA, Ivana Lučića 2a, Zagreb , tel. 01/ 4686-800, http://www.zse.hr

Za sve detaljnije obavijesti molimo da se obratite na adresu:                                                                                                                                                      

CERP

Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb, tel. 01/ 6346-228,353.

OGLAS MOŽETE PRONAĆI NA INTERNET STRANICAMA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU: http://www.cerp.hr