Podzakonski akti Zakona o tržištu toplinske energije

Pixabay

Podzakonski akti Zakona o tržištu toplinske energije:

 1. Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (Narodne novine, br. 35/14)
 2. Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14, 129/15)
 3. Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14)
 4. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (Narodne novine, br. 56/14)
 5. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 56/14)
 6. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (Narodne novine, br. 154/08)
 7. Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (Narodne novine, br. 99/14, 27/15, 124/15)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zaprešiću (Narodne novine, br. 134/12)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Grijanje Varaždin d.o.o., Međimurska 31, Varaždin, u Gradu Varaždinu (Narodne novine, br. 12/13)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt GTG Vinkovci d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, u Gradu Vinkovci (Narodne novine, br. 26/13)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o., F. Rusana 2, Virovitica, u Gradu Virovitici (Narodne novine, br. 102/13)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 8, Ogulin, u Gradu Ogulinu (Narodne novine, br. 121/13)
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod (Narodne novine, br. 105/14)
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod (Narodne novine, br. 105/14)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar (Narodne novine, br. 105/14)
 16. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar (Narodne novine, br. 105/14)
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka (Narodne novine, br. 105/14)
 18. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka (Narodne novine, br. 105/14)
 19. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac (Narodne novine, br. 105/14)
 20. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac (Narodne novine, br. 105/14)
 21. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (Narodne novine, br. 105/14)
 22. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb (Narodne novine, br. 105/14)
 23. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb (Narodne novine, br. 105/14)
 24. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb (Narodne novine, br. 105/14)
 25. Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije (Narodne novine, br. 153/13)
 26. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 1/14)