Podzakonski akti Zakona o rudarstvu

Pixabay

Podzakonski akti Zakona o rudarstvu

  1. Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina ( Narodne novine, br. 142/13)
  2. Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine, br. 31/14)
  3. Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, br. 37/14, 72/14)