Oglas o prodaji viška iskopa mineralne sirovine

Pixabay

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 

 

Na temelju Odluka Ministarstva državne imovine (dalje: „Ministarstvo“) KLASA: 940-06/17-04/44, URBROJ: 536-05-01-03/04-17-01 od 26. siječnja 2017. godine, KLASA: 940-06/17-04/90, URBROJ: 536-05-01-03/04-17-01 od 15. veljače 2017. godine, KLASA: 940-06/17-04/41, URBROJ: 536-05-01-03/04-17-03 od 4. travnja 2017. godine, KLASA: 940-06/17-04/138, URBROJ: 536-05-01-03/04-17-02 od 23. ožujka 2017. godine, KLASA: 940-06/17-04/138, URBROJ: 536-05-01-03/04-17-03 od 24. ožujka 2017. godine, KLASA: 940-06/17-04/38, URBROJ: 536-05-01-03/04-17-04 od 24. ožujka 2017. godine, KLASA: 940-06/16-04/58, URBROJ: 536-05-01-03/05-17-03 od 28. veljače 2017. godine, KLASA: 940-06/16-04/59, URBROJ: 536-05-01-03/05-17-03 od 28. veljače 2017. godine, KLASA: 940-06/17-04/94, URBROJ: 536-05-01-03/05-17-03 od 28. travnja 2017. godine, KLASA: 940-06/17-04/19, URBROJ: 536-05-01-03/04-17-04 od 30. svibnja 2017. godine, KLASA: 940-06/17-04/101, URBROJ: 536-05-01-03/05-17-04 od 31. svibnja 2017. godine, Odluka Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske KLASA: 024-04/17-03/01, URBROJ: 536-02/01/01-17-13 od 2. veljače 2017. godine, KLASA: 024-04/17-03/01, URBROJ: 536-02/01/01-17-12 od 2. veljače 2017. godine, KLASA: 024-04/16-03/11, URBROJ: 536-021/01-2016-13 od 28. rujna 2016. godine te Odluke Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, KLASA: 940-06/15-04/60, URBROJ: 536-0513/03-2015-0005 od 18. kolovoza 2015. godine, Ministarstvo objavljuje 

OGLAS O PRODAJI

1. PREDMET PRODAJE 

 1. 26.932,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 2747/5, k.č.br. 2742/1, k.č.br. 2740/1 i k.č.br. 2743/3, sve k.o. Trogir
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/m3
 2. 28.307,25 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 332 k.o. Gornji Brgat
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3
 3. 25.402,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 2581/1 k.o. Trpanj
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3
 4. 8.506,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 5344/1 k.o. Dubrovnik
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3
 5. 17.290,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 835, k.č.br. 836, k.č.br. 837, sve k.o. Gornji Brgat
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3
 6. 10.288,30 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na dijelu k.č.br. 1367/1, dijelu k.č.br. 1367/2, dijelu k.č.br. 1368, dijelu k.č.br. 1369, dijelu k.č.br. 1371/1, dijelu k.č.br. 1370 i dijelu k.č.br. 1871/1, sve k.o. Sutomišćica
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3
 7. 236,64 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na dijelu k.č.br. 2106/53 k.o. Diklo
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3
 8. 195,12 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na dijelu k.č.br. 2106/53 k.o. Diklo
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3 
 9. 98.000,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 458/3 k.o. Žedno
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3 
 10. 264.671,83 m3 tehničko-građevnog kamena koji se nalazi na k.č.br. 2808/1, k.č.br. 2808/2, k.č.br. 2808/4, k.č.br. 2805/1, k.č.br. 2807/1, k.č.br. 2807/3, k.č.br. 2807/2, k.č.br. 2806, k.č.br. 2791/2, k.č.br. 2791/3, k.č.br. 2802, k.č.br. 2803, k.č.br. 2804, k.č.br. 2793, k.č.br. 2795/2, k.č.br. 2795/1, k.č.br. 2801/1, k.č.br. 2801/2, k.č.br. 2796, k.č.br. 2797/3, k.č.br. 2797/5 i k.č.br. 5581 sve k.o. Jelsa
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3 
 11. 19.607,00 m3 građevnog pijeska u rastresitom stanju, te 16.937,60 m3 gline u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 1238 i k.č.br. 1239 k.o. Bolman
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/ m3 za građevni pijesak te 10 kuna/ m3 za glinu
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/ m3 za građevni pijesak te 1,00 kuna/ m3 za glinu 
 12. 58.212,64 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na dijelu k.č.br. 9282/1, dijelu k.č.br. 9282/2 i dijelu k.č.br. 9277/2 sve k.o. Babino Polje, k.č.br. 1578/1 k.o. Blato, k.č.br. 1759/1 k.o. Prožura i na dijelu k.č.br. 4250/39 k.o. Maranovići.
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/m3 
 13. 19.059,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 1116/1, k.o. Imotica.
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/m3 
 14. 2.496,00 m3 građevnog pijeska i šljunka u rastresitom stanju koji se nalazi na zapadnom dijelu k.č.br. 138/1, k.o. Žitnjak.
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/m3 
 15. 724,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na privremenoj deponiji u radnoj zoni 1 Matulji.
  POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
  JAMČEVINA:           2,00 kuna/m3 

2. NAČIN I UVJETI PRODAJE – sve detalje možete pročitati u izvornom Oglasu u pratećim dokumentima.

Rok za dostavu ponuda je 19. lipnja 2017. godine do 16 sati.