Primjer dobre prakse u implementaciji 12. cilja održivog razvoja

Objavljeno: 09. 09. 2020. , Ažurirano: 10. 09. 2020.

Željeznički promet prema čimbenicima zauzimanja okoliša, energije i onečišćenja zraka predstavlja najpovoljniji oblik prometa. Samim time i HŽ Cargo, kao jedan od korisnika željezničke infrastrukture, koja je određena okvirom opće politike razvoja Republike Hrvatske, implementirano je u održivu potrošnju u distribucijskom lancu prometa roba i svog poslovanja.

Stalnim analiziranjem i uspoređivanjem sigurnosti željezničkog prometa u odnosu na cestovnu konkurenciju, HŽ Cargo želi podići razinu javne svijesti da se korištenjem usluga željezničkoga teretnog prijevoza može doprinijeti smanjenju broja prometnih nesreća. Prepoznavanje potreba korisnika usluga i ostalih zainteresiranih strana imperativ je HŽ  Carga, jer zadovoljstvo korisnika predstavlja najuspješniju promidžbu i jamči opstanak na dinamičnom, liberalnom i sve zahtjevnijem tržištu. Uspostavom sustava upravljanja kvalitetom definiraju se poslovni procesi i mjeri njihova učinkovitost, te ih se stalno unapređuje radi usklađivanja poslovanja s promjenjivim zahtjevima tržišta i društva u cjelini.

Plansko održavanje i korištenje vučnih i vučenih vozila

Održavanje željezničkih vozila u HŽ Cargu je kombinacija tehničko-tehnoloških, ekonomskih i organizacijskih mjera sa zadatkom da se osigura pouzdan, siguran i ekonomičan rad željezničkih vozila. Sustavnim praćenjem i analizom ponašanja željezničkih vozila u eksploataciji dolazi se do rokova u kojima je potrebno obaviti određene radnje održavanja kako bi se spriječila pojava kvara. Održavanje željezničkih vozila HŽ Carga obavlja se u radionicama koje su opremljene specijaliziranom opremom i alatima potrebnim za obavljanje svih razina održavanja.
Ciljevi održavanja željezničkih vozila u HŽ Cargu su:

osiguranje maksimalne raspoloživosti voznog parka uz najmanje troškove održavanja 
osiguranje kvalitete održavanja kako bi željezničko vozilo bilo što rjeđe održavano 
povećanje sigurnosti željezničkog prometa 
smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

Željeznički prijevoz ima ogroman potencijal za smanjenje utjecaja štetnih plinova na okoliš te za poboljšanje kvalitete života građana. HŽ Cargo kao nacionalni operater željezničkog teretnog prijevoza ekološke učinke postavlja visoko na ljestvici prioriteta i razvija svoje poslovanje u tom smjeru. 


Smanjenje broja izvanrednih događaja 
Smanjenje broja izvanrednih događaja (u kojima su sudjelovala željeznička vozila u vlasništvu HŽ Carga) svih kategorija (sudar ili iskliznuće željezničkih vozila, nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima, požar ili eksplozije na željezničkim vozilima) u prvoj polovici 2020. godine za 41,3% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Navedeni rezultati analize izvanrednih događaja pokazuju da je u promatranom razdoblju postignut strateški cilj politike sigurnosti i održavanja željezničkih vozila HŽ Cargo-a, povećana je razina sigurnosti u željezničkom prometu uz tendenciju daljnjeg smanjenja broja izvanrednih događaja, a samim time i povećanje sigurnog prijevoza robe i tereta, te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. 


Postizanje velikih brzina uz manju razinu buke 
Tehnologija željezničkoga prometa omogućava postizanje velikih brzina uz visok stupanj sigurnosti i uz manju razinu buke nego u cestovnom prijevozu. Tako vlak brzine 120 km/h proizvodi buku razine 60 db, a teški teretni kamion proizvodi 103 db. 


Dvokolosječna pruga 
Dvokolosiječnom prugom u jedan sat moguće je prevesti istu količinu tereta kao autocestom od 16 trakova širokom 122 metra, a utrošak pogonske energije po jedinici rada u željezničkom teretnom prijevozu 8,7 puta manji je nego u sklopu cestovnoga prometa. Ekonomska isplativost, rasterećenje cestovnih prometnica, smanjenje prometnih nezgoda, štednja energenata, racionalno iskorištavanje prostora, smanjivanje onečišćivanje okoliša i razine buke bitne su prednosti prijevoza željeznicom u usporedbi sa drugim oblicima prijevoza. 


Održivo uredsko poslovanje HŽ Carga i informiranje korisnika 
Zaposlenici HŽ Carga informirani su o održivoj potrošnji, proizvodnji i odgovornom korištenju uredskog i ostalog materijala putem internih Pravilnika, Planova, Propisa i Uputa. U HŽ  Cargu uspostavljeni su komunikacijski tokovi koji omogućavaju protok pravodobnih i cjelovitih informacija potrebnih za nesmetano funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom i poslovnog sustava uopće. 
Korisnici usluga HŽ Carga informirani su o odgovornoj potrošnji i proizvodnji na web portalu HŽ Carga. Usmjerenost na kupca je primarni postulat poslovne politike HŽ Carga, koji se ostvaruje određivanjem potreba i očekivanja kupaca, te stvaranjem uvjeta za njihovo ispunjavanje. Procesi koji osiguravaju razumijevanje potreba i očekivanja kupca su određeni, provode se i održavaju u skladu sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom. Ti procesi uključuju prepoznavanje i pregled odgovarajućih informacija, a po potrebi uključuju kupce i druge zainteresirane strane. Sustavno se prikupljaju i analiziraju podaci kako bi se dokazalo da je sustav upravljanja kvalitetom primjeren i djelotvoran te kako bi se on trajno poboljšavao. U analize se uključuju i podaci nastali kao rezultat nadzora i mjerenja te podaci iz svih drugih izvora. Analizom podataka pribavljaju se informacije o zadovoljstvu kupca, o usklađenosti sa zahtjevima za uslugama, o karakteristikama i trendovima procesa i usluge, uključujući prilike za preventivne aktivnosti i o dobavljačima.