Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_39_1027.html