Objavljeno: 05. 07. 2021. , Ažurirano: 08. 07. 2021.


Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije objavljuje postupke javne nabave koji se odnose na nabavu radova, roba i usluga u procesu obnove potresom pogođenih područja na web stranici Fonda za obnovu. Na toj se stranici mogu pronaći postupci javne i jednostavne nabave koje provodi ili je već proveo Fond za obnovu za sve sudionike u obnovi (projektante, kontrolu projekata – revidente, tehničko-financijsku kontrolu, operativne koordinatore, izvođače građevinskih radova).

Naglašavamo kako se svi gospodarski subjekti mogu javiti na postupke javne nabave, odnosno mogu podnijeti zahtjev za sudjelovanje u uslugama projektiranja, kontrole projekata, tehničko-financijske kontrole ili operativne koordinacije te na taj način uči u dinamički sustav nabave za svaku od navedenih usluga koji će se uspostaviti na razdoblje od dvije godine. Važno je istaknuti da u dinamičkom sustavu nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja, a svi natjecatelji koji udovoljavaju kriterijima za odabir imaju pristup sustavu tijekom čitavog njegova trajanja. Na taj se način ne zatvara nadmetanje za određeni broj natjecatelja, nego je tržišno nadmetanje otvoreno za svaki gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekti koji postanu natjecatelji u dinamičkom sustavu nabave bit će kroz Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) obavještavani o svakom Pozivu za dostavu ponuda (dobit će obavijest putem elektroničke pošte) te će na taj način moći podnositi ponude na jednostavniji način nego u klasičnim postupcima javne nabave, budući da se više neće morati dokazivati uvjeti sposobnosti za svaki postupak, nego se samo podnosi ponuda temeljem pojedinačnog Poziva za dostavu ponuda.

Ističemo da, dok se ne uspostavi dinamički sustav nabave za navedene usluge i za izvođenje građevinskih radova, Fond za obnovu provodi postupke jednostavne nabave koji se također objavljuju u EOJN-u (modul Jednostavna nabava; https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i putem platforme za objavu javnonabavnih natječaja u EU Tenders Electronics Daily (TED-a). Svi se gospodarski subjekti mogu javljati i podnositi ponude kao da se radi o postupcima javne nabave, čime je osigurano tržišno nadmetanje i najveća moguća transparentnost u provođenju postupaka nabave. 

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kao naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova sanacije nekonstruktivnih elemenata u potresu oštećenih obiteljskih kuća na području proglašenja katastrofe odnosno na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke i Zagrebačke županije. Postupak se provodi pod evidencijskim brojem O-G-K-164/21 te je njime predviđena sanacija oko 1.500 kuća prema 30 grupa predmeta nabave, svaka grupa s predvidivih 50 kuća za sanaciju. Više o postupku možete saznati na stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje