Neumski koridor - novosti u kretanju domaćih roba od 23. svibnja

Obavijest o novostima pri kretanju domaćih roba

Uredba Vijeća (EU) 2017/762 o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2013 o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije (domaća roba) koja se prevozi preko neumskoga koridora donesena je 25. travnja.

Objavljena je u Službenom listu Europske unije broj L 114 od 3. svibnja, a stupa na snagu i primjenjuje se od ponoći 23. svibnja.
 
Imajući na umu odredbe carinskih propisa o carinskom statusu robe, odredbe o obvezi podnošenja sigurnosnih deklaracija te odredbe o izuzeću od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskoga koridora, od 23. svibnja vrijedi:

a) Za pošiljke roba Unije čija vrijednost ne premašuje 15 tisuća eura obvezno je podnošenje T2L isprave.
 
b) Za pošiljke roba Unije čija vrijednost premašuje 15 tisuća eura obvezno je podnošenje T2L isprave i izlazne skraćene deklaracije (carinskom uredu izlaza iz carinskog područja) te ulazne kraćene deklaracije (carinskom uredu ponovnog ulaza u carinsko područje).
 

Kontakti

  • Janja Kantolić viši stručni suradnik Tel: +385 49 371 883 Email: jkantolic@hgk.hr