Nagodba i učinci sklopljene nagodbe koja sadrži klauzulu ovršnosti?

Nagodba koja je sklopljena u postupku mirenja ovršna je isprava ako je u njoj utvrđena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe –  klauzulu ovršnosti.

Klauzula ovršnosti  može biti sastavni dio ugovora o nagodbi ili može biti sadržana u posebnoj ispravi koju stranke sastavljaju. Nagodba i posebna isprava o ovršnosti, ako je donesena, zaključuje se u pisanom obliku.

Stranke mirenja pri Centru  mogu se sporazumjeti i da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta. Ovrha će se odbiti, iako postoji klauzula ovršnosti, ako sklopljena nagodbe nije bilo dopušteno, ako je nagodba  protivna javnom poretku Republike Hrvatske ili ako je sadržaj nagodbe neprovediv ili nemoguć.

Kontakti