Objavljeno: 10. 06. 2020. , Ažurirano: 10. 06. 2020.

Horizontalne mjere

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom narušena gospodarska aktivnost

 

Lipanj 2020.: potpora iznosi 4.000,00 kuna za lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

Uvjeti

Prihvatljivi poslodavci

Provedbena dokumentacija

Poslodavac koji ima 50 i više radnika morat će vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine:

1. isplati dividendu ili udio u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja

2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene za vođenje cijelog njegova poduzeća ili njegova dijela

3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica

4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, u skladu s propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka

5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost,

koji mogu dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za 50% u odnosu na svibanj 2019. i

koji posluju u sljedećim sektorima:

• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo

• Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)

• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

• Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te njihova distribucija

• Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti

• Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

https://mjera-orm.hzz.hr/media/i0qnff53/hzz-provedbena-dokumentacija-potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-lipanj-2020-290520-v3.pdf

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika vrijede isti uvjeti kao za svibanj.

 

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta-ozujak-svibanj/

 

Porezna uprava: Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti


Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Još je na snazi travanjski paket mjera. Njime je omogućena pomoć poreznim obveznicima s poteškoćama u poslovanju zbog posebnih okolnosti da u jednostavnom i žurnom postupku postignu primjeren način podmirivanja poreznih obveza. 

Mjere pomoći:

 • sufinanciranje plaća uz oslobođenje obveze plaćanja javnih davanja 
 • oslobođenje podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično poreznim obveznicima kojima je zabranjen, onemogućen ili otežan rad 
 • mogućnost odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a (Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a)
 • produljenje roka za podnošenje prijave i plaćanje obveze poreza na dobit za 2019. godinu
 • ovršni postupak u posebnim okolnostima
 • promjene u vezi s PDV-om pri uvozu i oslobođenje od PDV-a za donacije

Poduzetnici još uvijek mogu podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja iz paketa mjera donesenih u ožujku.

 

Odgoda i/ili obročna otplata drugih javnih davanja:

Produljenje roka za predaju financijskih izvještaja za 2019. godinu, s 30. travnja na 30. lipnja (podrazumijeva i sve pripadajuće obrasce te pripadajući obračun poreza na dobit).

 • Poduzetnici se oslobađaju i plaćanja naknade FINA-i za objavu financijskih izvještaja.
 • Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

 

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

 • Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.
 • Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.
 • Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektor turizma sa ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem krug prihvatljivih korisnika polica osiguranja sa izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

 

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Obrtna sredstva iznosa od 1.000 EUR do 25.000 EUR, uz kamatnu stopu 0,5%

Poček do 12 mjeseci, rok otplate do 3 godine 

https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/mikro-zajam-za-obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj/

ESIF zajmovi za obrtna sredstva (114 milijuna kuna) – privremeno obustavljeno zbog iskorištenja sredstava

Poček 12 mjeseci, potpora od 1.000 do 25.000 EUR, kamata od 0.5% - 0.75% - 1.00%

https://hamagbicro.hr/novo-esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva/

 

 

 

Sektorske mjere

 

Ministarstvo turizma

 • Oslobođenje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal).
  Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20) stupio je na snagu 26. ožujka 2020. godine. 
 • Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima. Odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima. 
 • Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u vlasništvu JLS-ova. Odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u vlasništvu JLS-ova.

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu: 

 • internetske platforme obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske
 • briše se uvjet znanje stranih jezika, odnosno poznavanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova turističke agencije
 • briše se uvjet radnog iskustva od jedne godine na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu
 • za vršitelja poslova voditelja poslova može odrediti osobu koja nema položen stručni ispit za voditelja poslova, a najduže šest mjeseci nakon prestanka posebnih okolnosti
 • povezano s raskidom ugovora za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanima koji su se trebali obaviti nakon 1. ožujka 2020. godine tako da putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za njih putnicima izdaju vaučer (moratorij na raskid ugovora u trajanju od 180 dana od prestanka posebnih okolnosti). Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mu mora izvršiti povrat uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti
 • briše se odredba kojom se rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje u Središnji registar, stoga se više ne izdaju rješenja o odobrenju za pružanje usluga već rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, te se tako više neće smatrati da turistički vodiči, samim time što su pribavili rješenje, obavljaju slobodno zanimanje u smislu propisa o radu i poreznih propisa.

 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti: 

 • produljenje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na OPG-u do kraja 2021. godine (objekti koji su dobili privremena rješenja jer još nemaju rješenje o legalizaciji, ali je zahtjev za legalizaciju predan u roku)
 • prolongiranje rokova za rekategorizaciju hotela i kampova - postupci ponovne kategorizacije koju po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo turizma, a kojoj je rok za pokretanje postupka ponovne kategorizacije u vrijeme trajanja i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju RH, pokrenut će se po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti umjesto u roku od četiri godine od pribavljanja rješenja
 • propisuje se nastavak obavljanja djelatnosti ugostitelja koji su pribavili rješenja o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekti iz skupine Hoteli i Kampovi) koji su pribavili rješenje za vrstu, ali još nisu rješenje o kategoriji objekta, do isteka roka godinu dana nakon prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju RH
 • rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača pribavljenih prije 1. rujna 2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produljuju pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:
  • 8. 4. 2022. – ako su rješenja pribavili do 31. 12. 2000.
  • 8. 4. 2023. – ako su rješenja pribavili u razdoblju od 1. 1. 2001. do 31. 12. 2004.
  • 8. 4. 2024. – ako su rješenja pribavili poslije 31. 12. 2004.

 

Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

 • propisuje se mogućnost zaduživanja turističkih zajednica, ako turističko vijeće donese takvu odluku, uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i bankovnu garanciju općine, grada ili županije za čije je područje turistička zajednica osnovana
 • u 2020. i 2021. godini neće se primjenjivati odredba koja određuje iznos koji se u odnosu na ukupne prihode može koristiti za troškove plaća zaposlenih u turističkoj zajednici
 • propisuje se produženje mandata članovima tijela turističkih zajednica. Članovima tijela kojima je istekao mandat daje se privremena ovlast da nastave obavljati te poslove do prestanka proglašenja epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju RH odnosno do provedbe izbora, a članovima tijela kojima nije istekao mandat produljuje se vrijeme trajanja mandata do prestanka proglašenja epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provedbe izbora.

 

 

Ministarstvo poljoprivrede

 • Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova (predlaganje novog programa državnih i de minimis potpora).
 • Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture.
 • Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja.
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz de minimis potpore 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 • Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva.
 • Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.
 • Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu.

 

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 • Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.
 • Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.
 • Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste; omogućiti obavljanje ophodnji autoceste jednom u 12 sati sve dane u tjednu (manji broj ophodnji).
 • Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10 posto za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
 • Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020.
 • Dodatni popust od sedam posto za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.
 • Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem.
 • Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.
 • Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

 

 

Ministarstvo kulture 

 • Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.
 • Potpore samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske.
 • Odluka o privremenoj obustavi revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.
 • Odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova.
 • Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi otkazanih zbog epidemije koronavirusa.
 • Osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi.
 • Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.
 • Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene dijela fonda na temu javnog praćenja epidemije koronavirusa.