Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HGK

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_111_2156.html