Objavljeno: 19. 08. 2016. , Ažurirano: 05. 10. 2016.

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija propisan je odredbama članaka 91. do 94. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Posebni postupak primjenjivat će putničke agencije koje posluju s putnicima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika pri obavljanju usluga putovanja.

Putničkim agencijama u smislu Zakona smatraju se organizatori putovanja, pa se posebni postupak ne odnosi samo na putničke agencije i organizatore putovanja, već i na sve ostale osobe koje se bave prodajom putovanja te nije bitno tko obavlja uslugu, već da se radi o uslugama u vezi s putovanjem koju porezni obveznici obave izravno putnicima.

Više informacija o posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija dostupno je na Internet stranicama Porezne Uprave Ministarstva financija:

http://www.poreznauprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18695