Vrijeme održavanja: 25.11.2019.

Javno nadmetanje bit će 25. studenoga, a rok prijave je 14. studenoga

Republika Hrvatska
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 28. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), članaka 10-19. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa:024-04/19-03/5, Ur.br:360-00/01-2019-2 od 24. rujna 2019. godine CERP objavljuje Javni poziv za kupnju dionica trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje provedbom postupka javnog nadmetanja

Red.

br.

Društvo

Broj dionica

% u temeljnom kapitalu

Početna cijena prodaje u HRK

Cjenovni korak u HRK

Jamčevina u HRK

Datum i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine

1

PANEX d.d., Čakovec

148.409

96,92

3.800.000

5.000

380.000

25.11.2019. u 10,00 ͪ

14.11.2019. do 16,00 ͪ

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.

Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Potencijalni investitori mogu, nakon uplate jamčevine, zatražiti ovlaštenje za pregled Društva uz prethodni potpis Izjave o povjerljivosti.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA PANEX d.d., Čakovec)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346 378, Fax:+ 385 (0) 1 6346 224,e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr