Poziv na kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva Agroduhan d. o. o. Slatina u vlasništvu RH, HZMO-a, HZZO-a, HZZ-a, Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 16. veljače 2017. godine, Klasa: 024-04/17-03/2, Urbroj: 360-01/08-2017-19, pokreće se postupak prodaje kako slijedi:

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina u vlasništvu Republike Hrvatske,  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda

CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za kupnju 8 poslovnih udjela društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina (dalje u tekstu:Društvo), ukupne nominalne vrijednosti 19.438.900,00 kuna što čini 76,42% temeljnog kapitala Društva. Predmetni poslovni udjeli su u vlasništvu Republike Hrvatske,  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 27. ožujka 2017. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju poslovnih udjela gore navedenog društva te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela predmetnog društva.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA "AGRODUHAN d.o.o. Slatina " potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Hrvatska