Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/17-03/2, Ur.br: 360-01/08-2017-13 CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju dionica i poslovnih udjela, te objavljuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

R. br.

Društvo

Broj dionica i posl. udjela

Nominalna vrijednost ponuđenih dionica i posl.udjela u HRK

% u temeljnom kapitalu

1.

AERODROM BRAČ d.o.o. Gornji Humac

4

15.338.700

38,47

2.

AUTO-DUBROVNIK d.d. Dubrovnik

14.394

4.318.200

23,96

3.

AUTOPRIJEVOZ d.d. Otočac

7.546

1.509.200

14,42

4.

DOMAĆA TVORNICA RUBLJA  d.d. Zagreb

5.484

2.029.080

5,08

5.

ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o. Slavonski Brod

1

1.930.500

24,59

6.

EKRAN d.o.o. Split

6.014

1.804.200

22,94

7.

METALMINERAL d.d. Kerestinec

1.087

1.956.600

23,96

8.

POLJOPRIVREDA LIPIK d.d. Lipik

5.429

1.954.440

16,55

CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica i poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 27. ožujka 2017. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica i poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA _____________________ (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Hrvatska