HZZ uveo potpore za (samo)zapošljavanje u zelenim i digitalnim sektorima


Objavljeno: 25. 04. 2022. , Ažurirano: 25. 04. 2022.


Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je potpore za zelena i digitalna radna mjesta.

Zeleni poslodavci


Potpora se može dodijeliti gospodarskim subjektima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, i to ako:

 • znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:
  • Ublažavanje klimatskih promjena,
  • Prilagodba klimatskim promjenama,
  • Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa,
  • Prijelaz na kružno gospodarstvo,
  • Sprečavanje i kontrola onečišćenja,
  • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava,
  • ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju.

Sljedeće gospodarke djelatnosti su isključene iz dodjele potpore temeljem načela “Ne nanosi značajnu štetu”, a u skladu s Obavijesti Komisije (2021/C 58/01) o tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost:

 • aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu;
 • aktivnosti u okviru EU-ovog sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti;
 • aktivnosti koje se odnose na odlagališta otpada, spalionice i postrojenja za mehaničku biološku obradu;
 • aktivnosti u kojima dugotrajno odlaganje otpada može uzrokovati štetu okolišu.

Zelena radna mjesta


Radno mjesto se može smatrati zelenim ako radnik obavlja sljedeće:

 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa.
  Ova radna mjesta su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski projekt ostvaruje prihode.
  Dodatno su uključena radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.
 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja
  Ova radna mjesta se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.
  Ekološki prihvatljivi proizvodni procesi i prakse su oni koji smanjuju negativan utjecaj na okoliš ili na prirodne resurse koji proizlaze iz proizvodnje bilo kojeg dobra ili usluge. Ovi proizvodni procesi i prakse uključuju:
  • proizvodnju zelenih proizvoda i usluga za korištenje unutar gospodarskog subjekta
  • korištenje metoda, postupaka, praksi ili tehnologija koje imaju pozitivan utjecaj na očuvanje okoliša ili prirodnih resursa.

Digitalna radna mjesta


Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora


Potpora se može dodijeliti svim gospodarskim subjektima, neovisno o djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja.


Koja se radna mjesta mogu smatrati digitalnima?


Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje,
 • razvoj aplikacija,
 • digitalna poslovna analiza,
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja,
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka,
 • upravljanje digitalnim proizvodima,
 • podatkovna znanost,
 • dizajn korisničkog iskustva,
 • robotika,
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje,
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Više informacije možete dobiti u Priručniku za dodjelu potpora za zelena i digitalna radna mjesta, kojega možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici. Detalje za različite vidove potpora za zelena i digitalna zanimanja možete pronaći na webu HZZ-a, u Katalogu mjera.