Popis gospodarskih subjekata


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Hrvatska gospodarska komora, kao Naručitelj roba/usluga koje se financiraju sredstvima europskih fondova, u sukobu interesa kako je definirano Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN) možete pronaći u pratećim dokumentima.