HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SKUPŠTINA

KLASA: 023-02/20-01/08
URBROJ: 311-02-00-00/090-20-4

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj 66/91 i 73/91) i članka 88. Statuta Hrvatske gospodarske komore (Narodne novine broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 6. sjednici dana 7. prosinca 2020. godine donosi 

ODLUKU O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu Komora), izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom. 

Članak 2. 

(1) Sredstva za rad Komore osiguravat će se iz sljedećih izvora:

 1. članarine,
 2. prihoda od obavljanja javnih ovlasti,
 3. prihoda od vlastite djelatnosti i
 4. drugih izvora.

 (2) Članarinu iz prethodnog stavka 1. točke 1., članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom. 

Članak 3.

 Članice Komore plaćaju članarinu iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke, ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima: 

 1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
 • ukupna aktiva 7.500.000 kuna,
 • ukupni prihodi 15.000.000 kuna i
 • broj zaposlenih 50. 
 1. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
 • ukupna aktiva 30.000.000 kuna,
 • ukupni prihodi 59.000.000 kuna i
 • broj zaposlenih 250. 
 1. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

 Članak 4.

 Visina mjesečne članarine iznosi za:

 1. prvu grupu 42,00 kn
 2. drugu grupu 1.083,00 kn
 3. treću grupu 3.973,00 kn

 Članak 5. 

(1) Razvrstavanje u grupe vrši se na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješća kojega je članica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je ova Odluka donesena.

(2) Neovisno o odredbi prethodnoga stavka, razvrstavanje u grupu može se odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća za godinu iz prethodnoga stavka.

(3) Članice Komore za koje nisu dostupni podaci iz prethodnih stavaka 1. i 2. zaduživat će se na temelju predanih podataka iz godišnjih izvješća za 2018. godinu, a u slučaju da ne postoje ni ti podaci zaduživat će se u visini mjesečne članarine za prvu grupu u iznosu od 42,00 kn. 

Članak 6. 

Članice Komore dužne su – sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620. 

Članak 7. 

Članice Komore iz članka 2. stavaka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori dužne su plaćati godišnju članarinu sukladno odredbama Općih uvjeta ostvarivanja članstva i članskih pogodnosti. 

Članak 8. 

(1) Članicom Komore postaje se samim ispunjavanjem pretpostavki iz članka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. 

(2) Članstvo u Komori i obveza plaćanja članarine prestaje brisanjem subjekta upisa iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.

(3) Članice Komore koje se nalaze u stečajnom postupku mogu biti oslobođene obveze plaćanja članarine, uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanje od plaćanje članarine, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja).

(4) Članice Komore za koje je pokrenut postupak likvidacije bit će oslobođene plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).

(5) Iznimno, članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2021. godine, oslobođene su plaćanja članarine u razdoblju od dvije godine od dana osnivanja.  

(6) Iznimno, članicama Komore osnovanima i upisanima u Sudski registar nakon 1. siječnja 2020. godine, koje su na temelju članka 8., stavka 5. Odluke o financiranju od 11 prosinca 2019. ("Narodne novine" broj 4/2020) bile oslobođene plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja, produljuje se oslobađanje plaćanja članarine za narednih godinu dana.  

Članak 9. 

Nadzor obračuna i naplate članarine utvrđene ovom Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Porezna uprava. 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

PREDSJEDNIK

dr. sc. Luka Burilović v.r.

Primjer ispunjavanja uplatnice:

hgk-clanarina-iban-2020 830x703.jpg

 

Odluke o financiranju za prethodne godine te cjelovita Odluka o financiranju HGK za 2021. godinu nalaze se u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Skupština Hrvatske gospodarske komore je na sjednici 7. prosinca 2020. donijela Odluku o financiranju HGK za iduću godinu, prema kojoj se sve članice osnovane iza 1. siječnja 2020. oslobađaju plaćanja članarina prve dvije godine poslovanja.

Ako niste članica HGK, a želite to postati, informacije o tome možete pronaći OVDJE.