EU Ecolabel je službena dobrovoljna eko-oznaka Europske unije (EU) namijenjena označavanju proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa, u odnosu na slične ili iste proizvode i usluge iz iste skupine proizvoda. Spada u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema međunarodnoj normi EN ISO 14024:2000 koja podrazumijeva neovisni sustav verifikacije od treće strane.

Razvijena su mjerila za 26 grupa proizvoda i usluga (npr. sredstva za čišćenje, odjeća i tekstil, proizvodi za osobnu njegu, namještaj, proizvodi od papira, turistički smještaj itd.). Mjerila se temelje na stručnim i znanstvenim parametrima pritiska proizvoda/usluga na okoliš tijekom životnog ciklusa (od prikupljanja i obrade sirovina, preko proizvodnje, pakiranja, prijevoza, davanja usluge, uporabe i do trenutka kada postane otpad). Mjerila su specifična za svaku skupinu proizvoda i usmjerena su na onaj dio pritiska na okoliš koji je najznačajniji i na koji se može utjecati. Mjerila na temelju kojih se ocjenjuju proizvodi i usluge postavljena su tako da samo 20 – 30 posto proizvoda na tržištu može udovoljiti tim zahtjevima.

Kontaktna točka za EU Ecolabel u Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Program dodjele EU Ecolabel je definiran Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU. Na temelju Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), u prosincu 2016. godine donesen je Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel  (Narodne novine, broj 116/2016). 

POSTUPAK DODJELE ZNAKA EU ECOLABEL

I. IZRADA ELABORATA

Proizvođač (operater) koji želi da njegov proizvod nosi znak EU Ecolabel prvo treba provjeriti u koju skupinu proizvoda spada njegov proizvod, odnosno postoje li mjerila za njegovu vrstu proizvoda.

Ako se uvidom u mjerila utvrdi da proizvod udovoljava svim propisanim mjerilima, tada operater pokreće postupak izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u skladu s Prilogom II. Pravilnika.

Operater sklapa ugovor s ovlaštenikom koji će mu izraditi elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima. Operater sam bira ovlaštenika (pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša) koji ima rješenje o izradi podloga za pribavljanje znaka zaštite okoliša.

II. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Nakon što se izradi elaborat, operater podnosi elaborat i zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i traži dodjelu znaka EU Ecolabel putem obrasca koji je propisan u Pravilniku, Prilog I. Materijal se dostavlja u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

III. POSTUPAK PO ZAHTJEVU

Nakon što zaprimi zahtjev, Ministarstvo provodi postupak provjere elaborata u roku od 30 dana. Ako se utvrdi da zahtjev ili elaborat nisu potpuni, operateru se odredi rok u kojem treba izvršiti nadopunu traženog. Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku (za zahtjev najviše 8 dana, a za elaborat najviše 60 dana), Ministarstvo će odbiti zahtjev. Kada je zahtjev prihvaćen, proizvodu se dodjeljuje registracijski broj te se operateru određuje iznos jednokratne naknade prema Prilogu III. u Pravilniku.

IV. POTPISIVANJE UGOVORA I POTVRDA

Kada operater dostavi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dokaz o uplati jednokratne naknade, pokreće se postupak potpisivanja standardnog ugovora o uvjetima uporabe znaka EU Ecolabel između operatera i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Nakon potpisa ugovora, operater dobiva odgovarajuću potvrdu i može koristiti logotip EU Ecolabel na svojim proizvodima.
Radi sinergije jednakovrijednih znakova zaštite okoliša, proizvodi koji udovoljavaju mjerilima za znak EU Ecolabel mogu dobiti i nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša bez provedbe postupka dodjele znaka Prijatelj okoliša (prema članku 5. relevantnog Pravilnika).

V. GODIŠNJA NAKNADA

Ugovor definira visinu godišnje naknade koja je propisana Prilogom III. Pravilnika.