Preporučene klauzule


Preporučene klauzule o mirenju pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

A) KLAUZULA O FAKULTATIVNOM MIRENJU

Klauzula o fakultativnom rješavanju sporova mirenjem, iako je ugovoreno rješavanje spora u arbitražnom postupku; klauzula može biti sastavni dio ugovora ili se može ugovoriti nakon nastanka spora:

"Bez obzira na mogućnost rješavanja spora pred ugovorenom arbitražom, stranke mogu spor pokušati riješiti mirenjem pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore u okviru Pravilnika o mirenju tog Centra."

B) UGOVARANJE OBVEZE RAZMATRANJA MOGUĆNOSTI MIRENJA

Klauzula kojom se stranke obvezuju prije pokretanja sudskog ili arbitražnog postupka pokušati riješiti spor mirenjem:

"U slučaju sporova iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, stranke će najprije zajedno razmotriti mogućnost rješavanja tih sporova mirenjem pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore u okviru Pravilnika o mirenju tog Centra."

C) UGOVARANJE MIRENJA U ODREĐENOM ROKU 

Klauzula o obvezi mirenja u određenom roku:

"Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore u okviru Pravilnika o mirenju tog Centra.

Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od (30) dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, stranke neće imati nikakvih daljnjih obveza prema ovog odredbi."

D) KLAUZULA O MIRENJU UZ UGOVARANJE RJEŠAVANJA SPORA U ARBITRAŽNOM POSTUPKU AKO MIRENJE NE USPIJE

Klauzula o mirenju koja utvrđuje da ako spor ne bude riješen nagodbom, treba ga rješavati u arbitražnom postupku pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori:

"Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu pokušat će se riješiti mirenjem pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.

Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od (30) dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražnim postupkom u skladu s Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima)."