Objavljeno: 17. 11. 2021. , Ažurirano: 17. 11. 2021.


Radionica benchmarking validacije održana je online, 11. studenoga, kao jedno od događanja ovogodišnjeg Tjedna mediteranske obale i makroregija, s ciljem predstavljanja benchmarking alata koji je nastao u sklopu projekta BLUEAIR te razmjene mišljenja o rezultatima benchmarkinga inovacijskih politika u morskim bazenima EU.

Cilj projekta BLUEAIR (Blue Grow Smart Adriatic Ionian S3), sufinanciranog iz programa Interreg Adrion, je jačanje institucionalnih kapaciteta jadransko-jonskih teritorija u definiranju zajedničke S3 politike za plavo gospodarstvo i usklađivanje lokalne inicijative sa strategijom EUSAIR.

Jedan od pristupa za postizanje ciljeva projekta je benchmarking inovacijskih politika u morskim bazenima EU. Usporedili smo šest morskih bazena EU (Jadransko-jonski, Atlantski, Baltičko more, Crno more, Sjeverno more i Zapadni Mediteran) prema njihovoj strukturi upravljanja inovacijama, instrumentima politike, procesima politike i institucionalnim kapacitetima za provedbu inovacijske politike. U tu je svrhu korišten Indeks inovacijske politike (IPI) koji je predstavio profesor Slavo Radošević (University College London).

Radošević je na radionici naveo da je konačni cilj IPI-ja potaknuti raspravu i pokušati postići konsenzus o trenutnom stanju inovacijske politike. Brojevi ne mogu smanjiti složenost procjene, ali mogu skrenuti pozornost na najslabije ili najutjecajnije dimenzije politike. Ograničenja primjene Indeksa u okviru projekta, Radošević vidi u tome što IPI nije predviđen za regionalna, već nacionalna gospodarstva, to što IPI nije dizajniran za usporedbu regija vrlo različitih razina razvijenosti i to što se radi o alatu za generiranje kvalitativnih uvida.

Predstavnici Sveučilišta u Beogradu predstavili su BLUEAIR benchmarking alat, navevši kako je osnova za benchmarking alat postavljena prema BLUEAIR benchmarking modelu u smislu predmeta, partnera, metrike i drugih operativnih pitanja. Paralelno, razvijeni su modul za samoprocjenu (prikupljanje podataka-anketa; konsolidacija i validacija rezultata samoprocjene) i modul analize benchmarkinga (postavljanje operativne osnove i snabdijevanje alata za usporedbu s rezultatima samoprocjene). Raspored alata za benchmarking uključuje nekoliko komponenti, ovisno o razini benchmarking analize.

Predstavnici Tehnološkog parka Ljubljana predstavili su rezultate istraživanja, istaknuvši da postoje duboke razlike između ovih morskih bazena koje proizlaze iz njihove povijesti, geografije, političkih pitanja i tome slično, što svaku usporedbu čini vrlo izazovnom. Predstavili su rezultate ankete o samoprocjeni prikupljenu pomoću Blueair BM Toola, inovacijsku izvedbu plavog rasta morskog bazena, kao i plavog gospodarstva u europskim bazenima. Predstavljena je i analiza praznina s definiranim koracima za budućnost.

Nakon pilota alata kao potpore benchmarkingu inovacijskih politika plavog rasta u šest morskih bazena EU, alat se dalje može koristiti za podršku kreatorima politika u morskim bazenima i makroregijama EU u oblikovanju, provedbi i evaluaciji inovacijskih politika.

Svi komentari i prijedlozi panelista iz proučavanih regija bit će analizirani i integrirani u konačnu verziju koja će biti dostupna na web stranici projekta.

BLUEAIR benchmarking alat

Pozivamo sve uključene u kreiranje inovacijske politike na razini morskih bazena ili makroregije da ispune upitnik za samoprocjenu koji je dostupan na web stranici projekta.

Izvor: Blueair projekt