See this page in English

Prijava rada:

Sažetke (na hrvatskom i engleskom jeziku),  cjelovite radove (na hrvatskom i/ili engleskom jeziku) ili prezentacije poslati u elektroničkom obliku kao dokument u privitku na e-adresu: jholik@hgk.hr najkasnije do 10. listopada.

Sažeci:

Sažetak treba sadržavati: naslov, prezime i ime autora, instituciju/tvrtku autora te ključne riječi.
Puna prezimena i imena autora pisati s titulama, a iza svakog imena brojem u eksponentu označiti ustanovu kojoj autor pripada. Iza cjelovite adrese autora navesti e-adresu za kontakt.
U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Autorima se predlaže da sažetak ne bude prekratak (dopušteno je 1500 znakova, uključujući razmake među riječima). Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.
Naslov rada treba biti precizan, s najviše 100 znakova, ne računajući razmake među riječima.
U sažetku nije dopušteno prikazivati tablice, grafikone, crteže i slično.
Autori koji pripremaju sažetak na hrvatskom jeziku moraju ga poslati i na engleskom jeziku.

Radovi:

Rad treba sadržavati: naslov, puna imena i prezimena autora (u jednome redu), pune adrese autora, sažetak, ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultate i raspravu, zaključke i literaturu. Radovi domaćih autora moraju imati naslov sažetka, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.
Opseg rada, uključujući tekst, tablice, grafikone i slike (te naslov, sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku) je najviše deset stranica.
Sažetak treba sadržavati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. U ovoj formi sažetak treba biti kraći (dopušteno 700 slova uključujući razmake među riječima). Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.

Posteri:

Za sekciju postera prilozi se pripremaju u veličini 700 x 1000 mm (širina x visina).


Programski odbor će, nakon što dobije sve sažetke, odlučiti koji će radovi biti prihvaćeni za izlaganje i poster sekciju.
Prezentirani sažeci, radovi ili prezentacije na hrvatskom i engleskom jeziku bit će objavljeni na elektroničkom mediju/mrežnoj stranici Međunarodne konferencije o akvakulturi.
Ukoliko autor ne želi da mu rad (prezentacija) bude objavljen na elektroničkom mediju ili mrežnoj stranici Međunarodne konferencije o akvakulturi, treba to izričito naglasiti.


Prezentacije:

Trebaju biti dostavljene kao Microsoft Office PowerPoint prezentacije najkasnije do 23. studenoga.

 

Kontakt:

Za dodatne informacije o slanju sažetaka radova:

HGK – ŽK Vukovar, Zmajeva 1, 32000 Vukovar, Republika  Hrvatska
Osoba za kontakt: Jugoslav Holik, dipl. ing. polj.
Tel.: 00385 (0)32 441 155, 441 157
E-mail: jholik@hgk.hr 

Europska unija
Ova konferencija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo


 
Sadržaj ove web stranice odgovornost je HGK i ne odražava nužno gledišta EU.
 Sadržaji izneseni u stručnim radovima, sažecima, prezentacijama, komentarima itd. odgovornost su navedenih autora/izvora i ne odražavaju nužno stav HGK.