Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit

Pixabay

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_50_1336.html