Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri HGK

"Narodne novine" broj 64/01.

Članak 1.

Predsjednik, članovi Predsjedništva i tajnik Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Sud časti) imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem poslova Suda časti izvan pojedinih postupaka. Naknadu troškova iz stavka 1. ovog članka određuje predsjednik Suda časti prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti.

Članak 2.

Predsjedniku Suda časti pripada pravo na nagradu za obavljanje poslova suda izvan pojedinih postupaka. Nagradu predsjedniku iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Predsjedništvo Suda časti na temelju izvještaja o radu predsjednika Suda časti koji može biti podnesen tromjesečno, polugodišnje i godišnje. Članovi Predsjedništva Suda časti imaju pravo na nagradu u iznosu od 50% predsjednikove nagrade.

Članak 3.

Za sudjelovanje na raspravnom ročištu ili na sjednici vijeća pripada nagrada: 1) predsjedniku vijeća u iznosu od 60,00 kn, 2) članu vijeća u iznosu od  60,00 kuna.

Članak 4.

Za izradu obrazložene presude ili rješenja predsjedniku vijeća pripada nagrada u iznosu od 200 kuna. U osobito složenim slučajevima nagrada iz stavka 1. ovog članka može se povisiti najviše za 100%.

Članak 5.

Visinu nagrade vještaku određuje sud po slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir naročito uloženi trud i složenost predmeta.

Članak 6.

Osobe koje sudjeluju u postupku pred Sudom časti sa prebivalištem izvan mjesta održavanja ročišta, imaju pravo na naknadu troškova prijevoza i dnevnice u skladu s općim aktom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 7.

Naloge za isplatu nagrada i naknada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje tajnik Suda časti, a isplatu odobrava Predsjedništvo Suda.

Članak 8.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 39/90 i 27/92) i sve ranije donesene izmjene i dopune iste Odluke.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Contacts

  • Sud časti pri HGK Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: sudcasti@hgk.hr Tel: +385 1 4848-624 Tel 1: +385 1 4848-628 Fax: +385 1 4848-625
  • prof.dr.sc. Jasna Omejec Tel: Email: sudcasti@hgk.hr
  • Zdravka Kezele-Kokorić Court of Honour secretary Tel: +385 1 484 8624 Email: zkezele@hgk.hr
  • Blanša Ažić Manevski Expert Officer Tel: +385 1 456 1504 Email: bmanevski@hgk.hr
  • Nataša Cigetić Expert Officer Tel: +385 1 484 8628 Email: ncigetic@hgk.hr