Organizacija Sudišta

TIJELA SUDIŠTA su predsjedništvo, predsjednik i tajnik Sudišta te arbitražni sudovi kad postupaju u sporovima pred Sudištem ili u vezi s njima.
 
Predsjedništvo Sudišta vodi opći nadzor nad radom Sudišta, brine se o pravilnoj primjeni pravilnika i drugih općih akata Sudišta, sudjeluje u odlučivanju o nadležnosti Sudišta, odlučuje o korištenju i raspoređivanju financijskih sredstava Sudišta, razmatra i odobrava godišnje izvještaje Sudišta i plan rada Sudišta za sljedeću godinu te obavlja druge poslove određene Pravilnikom i drugim aktima Sudišta.

Predsjednik Sudišta predstavlja i zastupa Sudište, imenuje, arbitre i predsjednike arbitražnih vijeća u slučajevima predviđenima Pravilnikom o arbitraži, odlučuje o izuzeću arbitara, brine se o održavanju i razvijanju suradnje s drugim organizacijama čija je djelatnost od interesa za rad Sudišta te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta i odlukama predsjedništva.

Potpredsjednici Sudišta zamjenjuju predsjednika kad je spriječen obavljati svoje dužnosti.

Tajnik Sudišta priprema rad predsjedništva i predsjednika Sudišta i izvršava njihove odluke. Tajnik Sudišta poduzima administrativne radnje radi konstituiranja arbitražnog suda i pripremanja raspravljanja u određenoj stvari, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i drugih odluka arbitražnih sudova, rukovodi poslovima tajništva, priprema godišnji izvještaj o radu, godišnji financijski izvještaj i plan rada Sudišta za sljedeću godinu te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta.

Tajnik Sudišta je Andreja Čavlina, dipl.iur.

Contacts