Udruženje međunarodnih otpremnika

Udruženje međunarodnih otpremnika je oblik strukovnog povezivanja i organiziranja članica Komore na razini Republike Hrvatske, radi unaprjeđivanja rada i poslovanja članica Komore koje obavljaju djelatnost otpremništva.
Prema Odluci o strukovnim udruženjima u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Udruženje međunarodnih otpremnika čine članice Komore koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) kod Državnog zavoda za statistiku razvrstane u područje H - Prijevoz i skladištenje, razred 52.29 - Ostale prateće djelatnosti u prijevozu.
Glavno operativno tijelo Udruženja je Vijeće Udruženja.
Vijeće čine predstavnici 11 članica Udruženja uključivo predsjednika i zamjenika predsjednika Udruženja koji su članovi Vijeća po položaju.
Poslovni tajnik Udruženja je osoba iz stručne službe Hrvatske gospodarske komore.
Aktualno Vijeće Udruženja izabrano je na plenarnoj/izbornoj sjednici Udruženja održanoj 10. prosinca 2012. godine.

Predsjednica Udruženja:
Bosiljka Horvat, "Zagrebšped" d.o.o., Zagreb

Zamjenik predsjednice Udruženja:
Josip Tonković, "Omega šped" d.o.o. , Zagreb

Članovi Vijeća, osim predsjednika i zamjenika predsjednika Udruženja, su:

Lidija Klakočar, Croatiašped d.d. Zagreb
Bojan Varjačić, Krapina šped d.o.o. Krapina
Vlatka Jukić, Kuehne & Nagel d.o.o. Sveta Nedelja
Ivan Košak, Muraspid d.o.o. Čakovec
Transadria d.d. u stečaju, Rijeka
Darko Bucalić, Domus Cargo d.o.o. Zagreb
Ljubljenko Dubić , Jadroagent d.d. Rijeka
Miljan Begović, Trast d.d. Split
Jadranko Županović, Jadrošped d.o.o. Rijeka

Zakonski okvir
Osnovna uloga otpremnika je da organizira prijevoz robe i druge s tim povezane radnje (skladištenje, pretovar, kontrolu robe, carinjenje i dr.) za drugu osobu (naručitelja) prema njegovom nalogu, odnosno ugovoru o otpremanju.
U Republici Hrvatskoj ne postoji poseban zakonski propis koji se odnosi na otpremničku djelatnost u cjelini odnosno koji bi regulirao sve ili barem većinu otpremničkih poslova.
Ova djelatnost je djelomično regulirana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15), te dijelom carinskim propisima kada se radi o obavljanju poslova zastupanja u carinskim postupcima.
U Zakonu o obveznim odnosima ugovor o otpremi (špedicija) je posebno imenovan ugovor. Ugovor o otpremi je ugovor između otpremnika i nalogodavatelja kojim se otpremnik obvezuje da zbog otpreme određene robe sklapa u svoje ime i za račun nalogodavatelja ili u ime i za i za račun nalogodavatelja ugovor o prijevozu i druge uobičajene poslove i radnje potrebne za izvršenje otpreme, a nalogodavatelj se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu.
Temeljem navedene zakonske odredbe otpremnik je zastupnik svog nalogodavatelja.
Kada nastupa u ime i za račun nalogodavatelja zastupanje je izravno, a kada nastupa u svoje ime, a za račun nalogodavatelja tada je zastupanje neizravno (komisionar).

Za obavljanje poslova carinskog otpremništva, odnosno zastupanja u carinskim postupcima, potrebno je posjedovati odobrenje (licencu). Odobrenje izdaje Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske.

Propisi koji reguliraju ove poslove su:
- Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01)
- Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicim (NN 93/02, 125/02 , 68/03, 122/07, 45/14).

-Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (NN 9/14)

 

Opći uvjeti poslovanja predstavljaju autonomni izvor prava i sadrže pravila kojima se pobliže uređuje ugovor između otpremnika i nalogodavatelja.
Opći uvjeti poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske navode otpremničke poslove, te sadrže odredbe o ponudi, nalogu za otpremu (dispoziciji), prihvatu i predaji stvari, prijevoznim i popratnim dokumentima, prispjeću oštećene pošiljke i postupku s istom, određivanju prijevoznog puta i načina prijevoza (instradaciji), rokovima izvršenja , pregledu pakiranja, utvrđivanju količine, uzimanju uzoraka, carinjenju, osiguranju, naknadi za usluge i naknadi troškova, odgovornosti otpremnika, zadržavanju i zalogu robe te riješavanju sporova.

Prateći dokumenti:

Ugovor o otpremni (špedicija) - Izvod iz Zakona o obveznih odnosima

Opći uvjeti poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske (2005), hrvatski tekst

Opći uvjeti poslovanja međunarodnih otpremnika, engleski prijevod

Contacts

 • Sektor za promet i veze Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: promet@hgk.hr Tel: +385 1 460 6726 Fax: +385 1 460 6731 Direktor: Dario Soldo
 • Sektor za promet i veze Tel: +385 (0)1 4606 726 Email: promet@hgk.hr
 • Mirjana Čagalj Vice-president for construction, transport and communications Tel: 01 / 4606 760 Email: mcagalj@hgk.hr
 • Dario Soldo Department Manager Tel: +385 (0)1 4606 726 Email: dsoldo@hgk.hr
 • Ljubica Herceg Tel: +385 (0)1 4606 726 Email: lherceg@hgk.hr
 • Irena Kralj Secretary Tel: 01 / 4606 760 Email: ikralj@hgk.hr
 • Ana Landek Tel: +385 (0)1 4606 823 Email: alandek@hgk.hr
 • Saša Subotić Senior Expert Adviser Tel: +385 (0)1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Štefanija Lukić Vrijen Tel: +385 (0)1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Suzana Prevarić Staff Associate Tel: +385 (0)1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr
 • Renata Smerečinski Tel: +385 (0)1 4606 704 Email: rsmerecinski@hgk.hr
 • Jordana Polić Tel: +385 (0)1 4606 835 Email: jpolic@hgk.hr